Публикувано на: 2020-04-27

В Държавен вестник бр. 25 от 20.03.2020 са публикувани промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Промените се създават с цел прилагане на европейското законодателство в областта на ДДС и по-ясно регламентире на действащите разпоредби в закона за данъка върху добавената стойност.

Основни промени

Режим складиране на стоки до поискване на клиента по чл. 15 от ЗДДС

Режима се отнася за случаите, в които данъчнозадължено лице изпраща или превозва стоки от една държава членка до склад в друга държава членка и стоките се предназначени за предварително известно данъчно задължено лице получател, с което изпращача има сключен договор за прехвърляне на собствеността. Докато клиента не си вземе стоките от склада, собствеността върху тях остава за доставчика.  

Целта на режима е да се избегне необходимостта от регистрация по ДДС на лицето, което изпраща стоките в държавата членка, в която се намира склада. Едва след като е прехвърлена собствеността на стоките доствчика следва да декларира ВОД, а получателя - ВОП.

Условия за прилагане на режима:

-            стоките да са изпратени до територията на друга държава членка само при наличие на договор между двете данъчно задължени лица, в който е предвидено прехвърляне на правото на собственост;

-            при превоза или изпращането на стоките получателя на стоките и неговия идентификационен номер за целите на ДДС да са известни на доставчика и той ги декларира във VIES-декларация за данъчния период на изпращането;

-            получателя да има валиден идентификационния номер в държавата членка на получаване;

-            данъчно задълженото лице, което доставя стоките да не е установено и да няма постоянен обект в държавата членка, в която стоките пристигат или превозът им завършва;

-            прехвърлянето на собствеността на стоките да се извърши в рамките на 12 месечен срок от пристигането или завършването на превоза на стоките в държавата членка, в която стоките са пристигнали или превозът им е завършил.

Във връзка с деклраирането и отчитането при прилагането на режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона в правилника се създава нов чл. 113г. ,съгласно който:

  • Всяко данъчно задължено лице, което прехвърля стоки под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона от територията на страната до територията на друга държава членка, следва да води електронен регистър на тези стоки по чл. 123, ал. 5 от закона по образец - приложение № 39. Информацията от регистъра следва да бъдат отразена в Дневник продажби и VIES-декларация за съответния данъчен период.
  • Всяко данъчно задължено лице, за което стоките под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона са предназначени да бъдат доставени и са изпратени до територията на страната, води електронен регистър на тези стоки по чл. 123, ал. 6 от закона по образец - приложение № 40. Данните от регистъра следва да бъдат включени в Дневник покупки в данъчния период, за който се отнася операцията.

Ако са изпълнени условията на режима, към момента на прехвърляне на правото на разпореждане със стоките на получателя е необходимо:

  • в държавата членка, от която стоките са изпратени или транспортирание доставчика да декларира вътреобщностна доставка на стоки, а
  • в държавата членка, в която стоките пристигат или превозът им завършва получателя да декларира вътреобщностно придобиване на стоки.

В случай че данъчно задълженото лице не желае да прилага режима, отчетните регистри по ДДС се подават по прилагания от лицето начин до въвеждането на режима.

В складов софтуер Плюс Минус за документиране на режима се използват:

  • Документ Протокол за изпращане с тип ПЗИ и файл protocolForSendingAl5.pm, и
  • Документ Протокол за пристигане с тип ПЗП и файл protocolForArrivalAl6.pm.

Необходимо е в Сервиз / Настройки / Счетоводство срещу Дневник продажби да се добави ПЗИ и срещу Дневник покупки тип ПЗП.

Протокол за изпращане

Документът се създава от данъчното задълженото лице, което прехвърля стоките. Той се въвежда към момента, в който започва изпращането или транспортирането на стоките. За всяко изпращане се създава нов протокол, в който се съдържа уникален пореден номер на изпращане. В рамките на едно изпращане могат да бъде извършени следните операции - замяна на лицето, за което са били предназначени стоките; брак / липса / унищожаване на стоки; промяна на складодържател и / или адрес на склада; корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС; отпадане на условията за прилагане на режим; връщане на стоки; ВОД. За всеки отделен вид операция се издава протокол, в който се посочва поредния номер на изпращане.

Протоколът се включва в Дневник продажби за съответния данъчен период като вид документ 04 с  попълнени колони 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а и 9. В колона 8а се извежда номера на съответната операция посочена в протокола. Сумите от документа не се включват в сумарните стойности на справка декларацията по ДДС. Във VIES-декларация за съответния данъчен период в раздел Г се посочва идентификационния номер на получателя.

Протокол за пристигане

Документът се създава от данъчно задълженото лице, което получава стоките. Той се въвежда към момента, в който започва изпращането или транспортирането на стоките. За всяко пристигане се създава нов протокол, в който се съдържа уникален пореден номер на пристигане. В рамките на едно пристигане могат да бъде извършени следните операции - замяна на лицето, за което са били предназначени стоките; брак / липса / унищожаване на стоки; промяна на складодържател и / или адрес на склада; прекратяване на договора; ВОП. За всеки отделен вид операция се издава протокол, в който се посочва поредния номер на пристигане.

Протоколът се включва в Дневник покупки за съответния данъчен период като вид документ 05 с  попълнени колони 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а и 9. В колона 8а се извежда номера на съответната операция посочена в протокола. Сумите от документа не се включват в сумарните стойности на справка декларацията по ДДС.

В момента, в който собствеността на стоките се прехвърли на получателя, доставчика трябва да декларира ВОД, а получателя ВОП по начина предвиден в закона за съответния тип доставка.

**Допълнение на образеца на VIES-**декларацията

Във връзка с декларирането на получателя по режим складиране на стоки до поискване се прави изменение и допълнение на на чл. 117 от правилника.

Идентификационния номер на получателя при изпращане, замяна или корекция се включва в раздел Г на VIES-декларацията.

В счетоводен софтуер Плюс Минус актуална бланка на VIES-декларацията се стартира от Справки / ДДС / ВИЕС декларация

Корекция на доставка, за която е приложен чл. 6 ал. 3, т. 3 от закона

Създава с ал. 6 към чл. 10, съгласно която, когато за доставката е приложен чл. 6, ал. 3, т. 3 от закона и впоследствие лицето се снабди с документите по чл. 9, ал. 8, то коригира резултата от прилагането на тази разпоредба чрез анулиране на протокола по чл. 117, ал. 1, т. 3 от закона, с който данъкът е начислен. За анулирането не се издава нов протокол, а в анулирания протокол се посочва основанието за анулиране.

В счетоводен софтуер Плюс Минус в документ Протокол по чл. 117 се анулира чрез избор на бутон Анулиране и попълване на поле за Основание за анулиране.

Стоки за континенталния шелф

Съгласно изменение в чл. 81, ал. 1, т. 1, лицето получател на стоки, предназначени за дейности в континенталния шелф по чл. 82, ал. 6 от закона следва да документитра доставката като издаде протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС. Протокола се включва в дневниците по ДДС и справка-декларацията в съответните клетки.

Във връзка с декларирането се преви изменение в наименованията на съответните клетки в дневниците и справка-декларацията по ДДС като думите чл. 82, ал. 2, 4 и 5 се заменят с чл. 82, ал. 2, 4, 5 и 6.

В счетоводен софтуер Плюс Минус при документиране на доставката в протокол по чл. 117 за данък се посочва Доставки по чл. 82, ал.2-6.

Актуалните бланки на дневниците и справка-декларацията могат да бъдат стартирани от Справки / ДДС.

Промените влизат в сила от 20.03.2020 г.

Операциите, свързани с режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а от закона се отразяват в отчетните регистри от период м. април 2020.