Промени в Правилника за прилагане на ЗДДС от 27.06.2023г.

Фактури и протоколи след дерегистрация, режим OSS, корекция при несъбираемо вземане, протоколи по чл. 126б от ЗДДС, формула за обща туристическа услуга

Публикувано на: 2023-07-28

Промени в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност от 27.06.2023г.

В Държавен вестник бр. 55 от 27.06.2023 са публикувани промени в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

Промените отразяват измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) приети с ДВ бр. 102 от 23.12.2022, както и допълват и конкретизират вече съществуващи правила във връзка с възникнали затруднения при практическото им прилагане.

Основни промени:

Издаване на фактури и протоколи след дерегистрация

Издаване на фактури и протоколи след дерегистрация

Издаване на фактури и протоколи след дерегистрация

Създават се ал. 13 към чл. 78 и ал. 9 към чл. 80 от ППЗДДС, с които се прецизират бланките на документите издавани от нерегистрирани по ЗДДС лица.

Номерата на фактурите, известията към тях и на протоколите, издавани от лицата след прекратяване на регистрацията им по ЗДДС, не се нарушава, като се продължава номерирането от преди дерегистрацията.

Във фактурите, които се издават от нерегистрираните лица могат да не фигурират гриф Оригинал и идентификационния номер по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС.

В счетоводен софтуер Плюс Минус обстоятелството,че предприятието не е регистрирано по ДДС се посочва в екрана с основните параметри на работната фирма в поле Вид рег.ДДС.

Формула за обща туристическа услуга

Формула за обща туристическа услуга

Формула за обща туристическа услуга

С промяна в чл. 85 ал. 1 и ал. 2 от ППЗДДС се прави допълнение във формулите, по които се определя данъкът при доставка на обща туристическа услуга.

Във формулата за доставка на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136 от ЗДДС текста ДС – данъчната ставка в размер 9 на сто и във формулата за доставка по чл. 140 от ЗДДС текста ДС – данъчната ставка в размер 20 на сто се заменят с ДС – съответната данъчна ставка.

В счетоводен софтуер Плюс Минус за деклариране на обща туристическа услуга се използва документ Протокол обща туристическа услуга с тип -П и име на файл protocolTour.pm Видът на ставката се избира от поле Тип на сделката : Облагаема 9 % или Облагаема 20 %.

Облагане на стоки и услуги по част I на приложение № 2, по които получатели са държавата и държавните и местните органи

Облагане на стоки и услуги за държавата

Облагане на стоки и услуги за държавата

Съгласно чл. 82, ал. 5 от ЗДДС в сила от 01.01.2023 г. за доставки на стоки и услуги по част I на приложение № 2, по които получатели са държавата и държавните и местните органи данъкът е изискуем от доставчика. т.е. при тези доставки не е налице режим обратно начисляване.

В тази връзка се създава ал. 6 към чл. 97а от ППЗДДС, с която отпадат изискванията по механизма за обратно начисляване, при доставка на стоки и услуги по част I на приложение № 2, когато получатели са държавата, държавните и местните органи. В този случай отпада и изискването за издаване на протокол по чл. 117 от ЗДДС от получателя.

В счетоводен софтуер Плюс Минус за документиране на доставката се използват документи Фактура продажба с тип -ФЕ и файл invoicem.pm (от доставчика) и Фактура покупка с тип +ФЕ и файл invoicep.pm (от получателя) като се прилагат общите разпоредби на закона.

Съставяне на отчет за извършените продажби от лица прилагащи режим OSS

Съгласно изменение в чл. 112, ал. 6 от ППЗДДС се конкретизират разпоредби относно съставянето на отчет за извършените продажби по чл. 119 от ЗДДС в случаите, когато лицето е регистрирано за прилагане на някой от специалните режими OSS. С промяната се уточняват срокът и лицата, които подават отчета.

Отчет за извършените продажби при режим OSS

Отчет за извършените продажби при режим OSS

Срокът за съставяне на отчета е най-късно в последния ден на данъчния период, за който се подава справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от ЗДДС.

Отчетът се изготвя от данъчно задълженото лице, регистрирано за прилагане на някой от специалните режими по чл. 154, 156 и / или 157а от ЗДДС, което е регистрирано и на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 от ЗДДС.

Отчетът се включва в Дневник продажби като вид документ 82 с попълнени колони от 1 до 5 и 23.

В счетоводен софтуер Плюс Минус за съставяне на отчета, за продажбите, за които се прилага режима, се използва документ Касови продажби с тип КП и файл cashsale.pm.

Документът се попълва като за Данък се избира Д-ки по чл. 69 (2) ЗДДС и дист. прод-би с м. на и-е в др. д-ва от ЕС, включва се отметка Продажби при специален ред на облагане , на първия ред от бланката се избира аналитичност и на този ред в колона Стойност ръчно се попълва общата сума на данъчните основи по режима.

Корекция при несъбираемо вземане

С цел практическото прилагане на въведените промени в ЗДДС, свързани с възможността доставчикът, регистрирано по ЗДДС лице, да намали данъчната основа и начисления данък по облагаема доставка с място на изпълнение на територията на страната, в случай на пълно или частично неплащане, което може да стане окончателно несъбираемо, в ППЗДДС е създадена Глава двадесета** Задължения при несъбираемо вземане**.

Със създадените разпоредби в ППЗДДС се регламентират правилата за определяне и отчитане на намалението на начисления данък в случаите на пълно или частично неплащане по доставка (чл. 124 от ППЗДДС) и увеличението на начислен данък, намален при несъбираемо вземане в случаите на получено плащане по доставката (чл. 125 от ППЗДДС), и изискванията към документите, с които се декларират (чл. 126 от ППЗДДС).

Намаляване на данъчна основа и начислен данък

В случай че са изпълнени едновременно условията посочени в чл. 126а, ал. 1 от ЗДДС (т. 5 само ако получателя е бил регистриран по ЗДДС) и настъпи някое от обстоятелствата в чл. 126а, ал. 2 ЗДДС , доставчикът, регистрирано по ЗДДС лице, може да намали данъчната основа и начисления ДДС като издаде един от следните документи:

Намаляване на данъчна основа и начислен данък

Намаляване на данъчна основа и начислен данък

 • Кредитно известие – издава се на основание чл. 126б, ал. 1 от ЗДДС;
 • Протокол за отчитане на намалението на начисления данък – издава се на основание чл. 126б, ал. 2 от ЗДДС.
 1. Кредитно известие

Документът се изготвя от доставчик , регистрирано по ЗДДС лице, в случай на пълно или частично неплащане по облагаема доставка, за която е издадена фактура и получателят е бил регистрирано лице към момента на доставката. Той се издава до размера на пълното или частично неплащане по доставката и следва да съдържа реквизитите посочени в чл. 124, ал. 1 от ППЗДДС.

От своя страна получателят , който изцяло или частично не е заплатил на доставчика дължимите суми по облагаема доставка, и е упражнил право на данъчен кредит по издадената му фактура, следва да коригира размера на ползвания данъчен кредит чрез полученото кредитното известие, издадено от доставчика (чл. 78, ал. 2 от ЗДДС).

Кредитното известие се включва в Дневник продажби (от доставчика) и в Дневник покупки (от получателя) като вид 23 (чл. 126, ал. 1 от ППЗДДС) за съответния данъчен период, през който е издадено.

В счетоводен софтуер Плюс Минус за въвеждане на издаденото Кредитно известие при несъбираемо вземане се използват документи Фактура продажба с тип -ФЕ и файл invoicem.pm (от доставчика) и Фактура покупка с тип +ФЕ и файл invoicep.pm (от получателя)като за Тип на док. се избира Кредитно известие и се включва отметка Несъбираемо вземане.

 1. Протокол по чл. 126б, ал. 2 от ЗДДС

Документът се създава от доставчик, регистрирано по ЗДДС лице, в случай на пълно или частично неплащане по облагаема доставка, за която е издадена фактура и получателят е бил един от следните:

 • нерегистрирано лице към момента на доставката;
 • заличен след приключило производство по несъстоятелност или ликвидация (по чл. 126а, ал. 2, т. 7 ЗДДС);
 • регистрирано лице към момента на доставката, което използва получените стоки или услуги за извършване на доставки, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит.

Той се издава в тримесечен срок от изтичане на данъчния период, през който е възникнало съответното обстоятелство по чл. 126а, ал. 2 ЗДДС, определящо вземането като несъбираемо и следва да съдържа реквизитите посочени в чл. 124, ал. 3 от ППЗДДС.

Протоколът се включва в Дневник за продажбите с вид 29 (чл. 126, ал. 2 от ППЗДДС) в данъчния период, в който е издаден. Като намалението на начисления данък се отразява със знак (-) в съответната колона, на дневник продажби, в която е бил отразен начисления данък във фактурата.

В счетоводен софтуер Плюс Минус за въвеждане на издадения протокол се използва документ Протокол по чл. 126б от ЗДДС с тип П126 и файл protocol126.pm. В документът се зарежда фактурата , по която има несъбираемо вземане и фактурите , по които е ползван данъчен кредит за получените доставки на стоки или услуги, пряко свързани с доставката.

Увеличение на начислен данък, намален при несъбираемо вземане

При получаване на плащане (пълно или частично) по доставка, за която са намалени данъчната основа и начисления данък с Кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 от ЗДДС или с Протокол по чл. 126б, ал. 2 , доставчикът, регистрирано по ЗДДС лице, е длъжен да увеличи намалените данъчната основа и данък,като издаде един от следните документи:

Увеличение на начислен данък, намален при несъбираемо вземане

Увеличение на начислен данък, намален при несъбираемо вземане

 • Дебитно известие – издава се на основание чл. 126б, ал. 6 от ЗДДС;
 • Протокол за отчитане на увеличението на начислен данък , намален при несъбираемо вземане – издава се на основание чл. 126б, ал. 7 от ЗДДС.
 1. Дебитно известие

Документът се изготвя от доставчик , регистрирано по ЗДДС лице, в случай на получено пълно или частично плащане по облагаема доставка, за която данъчната основа и начисленият данък са намалени с Кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 от ЗДДС. Той се издава през данъчния период, през който е получено плащането, до размера на полученото плащане и следва да съдържа реквизитите посочени в чл. 125, ал. 1 от ППЗДДС.

Получателят извършил пълно или частично плащане по доставка, за която е коригиран ползвания данъчен кредит с Кредитно известие по чл. 126б, ал. 1 от ЗДДС, отново има право на данъчен кредит след получаване на Дебитно известие по чл. 126б, ал. 6 от ЗДДС.

Дебитното известие по чл. 126б, ал. 6 от ЗДДС се включва в Дневник продажби(от доставчика) и Дневник покупки (от получателя) по общите правила на ЗДДС (чл. 126, ал. 3 от ППЗДДС).

В счетоводен софтуер Плюс Минус за въвеждане на издаденото Дебитно известие при несъбираемо вземане се използват документи Фактура продажба с тип -ФЕ и файл invoicem.pm (от доставчика) и Фактура покупка с тип +ФЕ и файл invoicep.pm (от получателя) като за Тип на док. се избира Дебитно известие и се включва отметка Несъбираемо вземане.

 1. Протокол по чл. 126б, ал. 7 от ЗДДС

Документът се издава в случай на получено плащане (пълно или частично) по доставка, по която са били намалени данъчната основа и начисления данък с Протокол по чл. 126б, ал. 2.

Протоколът се издава през данъчния период, през който е получено плащането, до размера на полученото плащане и следва да съдържа реквизитите посочени в чл. 125, ал. 3 от ППЗДДС. За всяко получено плащане се издава отделен протокол.

Протоколът по чл. 126б, ал. 7 от ЗДДС се включва в Дневник за продажбите с вид 29 (чл. 126, ал. 4 от ППЗДДС). Като увеличението на намаления начислен данък се отразява със знак (+) в съответната колона, на дневник продажби, в която е бил отразен намаленият данък.

В счетоводен софтуер Плюс Минус за въвеждане на издадения протокол се използва документ Протокол по чл. 126б от ЗДДС с тип П126 и файл protocol126.pm.В документът се зарежда Протокол по чл. 126б, ал. 2 от ЗДДС , записан към фактура, по която има несъбираемо вземане.

Издаване на фактури и протоколи след дерегистрация

Формула за обща туристическа услуга

Облагане на стоки и услуги по които получатели са държавата и местните органи

Съставяне на отчет за извършените продажби от лица прилагащи режим OSS

Корекция при несъбираемо вземане

Намаляване на данъчна основа и начислен данък

Увеличение на начислен данък, намален при несъбираемо вземане