Публикувано на: 2017-06-09

Промени при подаване на данни за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО, в сила от 01.06.2017 г.

Във връзка с промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и в Кодекса на труда (КТ) от 01.06.2017 г. влизат в сила изменения и допълнения в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО). Промените са свързани с въвеждането на нови видове отпуски и обезщетения, и се разширява кръга на лицата имащи право на парично обезщетение.

Основни промени:

 1. Въвежда се обезщетение при неизползване на отпуска за бременност и раждане

Съгласно чл. 50а от Кодекса за социално осигуряване, ако майката (осиновителката), която има право на обезщетение за бременност и раждане по чл. 48а от КСО, е решила да се върне по-рано на работа и да не ползва изцяло полагащия й се отпуск има право да получава парично обезщетение в размер на 50 на сто от обезщетението за бременност и раждане.

Когато майката (осиновителката) е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата (осиновителя), това обезщетение се изплаща на бащата (осиновителя), а когато той е починал – на настойника.

За придобиване право на това парично обезщетение е необходимо към датата, от която се иска изплащане на парично обезщетение:

 • лицето да упражнява трудова дейност;
 • лицето да е осигурено за общо заболяване и майчинство и да има най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурено за този риск.

Дванадесетмесечният осигурителен стаж може да е прекъснат или непрекъснат и не е задължително да е положен непосредствено преди датата, от която се иска обезщетението или при един и същ работодател.

 • да е изтекъл периодът на отпуска до 135 календарни дни, който се разрешава от здравните органи с болнични листове, независимо дали е ползван отпуск и е изплащано обезщетение по болничните листове;
 • детето да е живо, да не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, да не е дадено за осиновяване, да не е настанено по реда чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето и да не е включено в програми за подкрепа на майчинството.

Датата, от която се иска изплащане на обезщетение не може да бъде преди 1 юни 2017 г., тъй като разпоредбата на чл. 50а от КСО е в сила от 1 юни 2017 г.

Необходимите документи, които майката (осиновителката) представя:

 • Приложение № 2а към чл. 4, т. 1 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50а от КСО за остатъка до 410 календарни дни.

Осигурителят (самоосигуряващото се лице) подава:

 • Приложение № 10 към чл. 9 (за самоосигуряващо се лице - Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2) за получаване на обезщетение по чл. 50а от КСО;
 • Приложение № 10 към чл. 9 (за самоосигуряващо се лице - Приложение № 11 към чл. 11, ал. 2) за промяна на обстоятелствата, в случай че майката (осиновителката) ползва отпуск след 135 календарен ден.

В софтуер за заплати Плюс Минус данните за получаване на парично обезщетение по чл. 50а се въвеждат по следния начин:

От меню Документи / Опис парични обезщетения се избира Удостоверение приложение № 10 към чл. 9 (за самоосигуряващо се лице Удостоверение приложение № 11 към чл. 11, ал. 2);

От падащото меню Удостоверени / променени обстоятелства се посочва Подаване данни за раздел I – Удостоверени обстоятелства;

За вид обезщетение - бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50а от КСО;

За качество на лицето – майка (осиновителка на дете до 2-годишна възраст, баща, осиновител на дете до 2-годишна възраст, настойник).

Ако след болничните за бременност и раждане лицето е ползвало отпуск е необходимо първо да се подаде приложение № 10 (приложение № 11) за промяна на обстоятелствата.

За целта:

В екран Отсъствия е необходимо да се прекъсне отсъствието с код 04 Бременност и раждане;

От меню Документи / Опис парични обезщетения се стартира ново Удостоверение приложение № 10 към чл. 9 (за самоосигуряващо се лице Удостоверение приложение № 11 към чл. 11, ал. 2) или от меню Справки / Личен състав / Издадени документи подробно се преотваря вече записано приложение за обезщетение бременност и раждане за остатъка до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 и ал. 5 от КСО;

За вид на подаваните данни: се посочва ПРЕДСТАВЯНЕ;

От падащото меню Удостоверени / променени обстоятелства се избира Подаване данни за раздел II – Променени обстоятелства;

Попълва се основната част на документа с първоначално подадените данни;

В поле Считано от …  в раздел II се попълва датата, от която се прекъсва отпуска;

Попълва се точка 22 Отпускът на лицето на основание чл. … от КТ е прекратен.

 1. Разширява се кръга на лицата имащи право на парично обезщетение за период от 15 календарни дни

Съгласно чл. 50, ал. 6 от КСО право на парично обезщетение за период от 15 календарни дни имат и бащите-осиновители на деца до 5-годишна възраст. За начална дата на получаването на обезщетението се счита датата на предаване на детето за осиновяване.

Необходимите документи, които осиновителя представя:

Молба за отпуск по чл. 163, ал. 9 – отпуск при осиновяване на дете от датата на предаване на детето за осиновяване до 15 календарни дни;

Приложение № 3 към чл. 4, т. 2 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст на основание чл. 50, ал. 6 от КСО до 15 календарни дни.

Ако лицето няма декларирана банкова сметка в НОИ - Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2  ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове.

В Плюс Минус обезщетението се въвежда по следния начин:

От меню Операции / Отсъствия или бързия бутон Отсъствия в екран Заплати се въвежда отсъствие с код 35 Отпуск при раждане на дете – баща;

След запис на отсъствието автоматично се стартира – Удостоверение приложение № 10 към чл. 9 (за самоосигуряващо се лице – удостоверение приложение №11 към чл. 11, ал. 2);

От падащото меню Удостоверени / променени обстоятелства се избира Подаване данни за раздел I – Удостоверени обстоятелства;

За вид обезщетение се посочва - раждане на дете и при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по чл. 50, ал. 6 от КСО до 15 календарни дни;

За качество на лицето – осиновител на дете до 5-годишна възраст;

Попълват се необходимите данни в раздел I – Удостоверени обстоятелства.

 1. Разширява се кръга на лицата имащи право на парично обезщетение след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни

Съгласно чл. 163, ал. 10 от КТ право на парично обезщетение след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до навършване на една година, освен бащата (осиновителя) вече има и един от родителите на майката, когато бащата е неизвестен; един от родителите на майката (осиновителката) или на бащата (осиновителя), когато бащата (осиновителят) е починал.

Необходимите документи, които лицето представя:

Молба за отпуск по чл. 163, ал. 10 – отпуск след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни;

Приложение № 4 към чл. 4, т. 3 ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за изплащане на парично обезщетение при раждане на дете след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни.

Ако лицето няма декларирана банкова сметка в НОИ - Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2  ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и трудоустрояване по болнични листове.

В Плюс Минус обезщетението се въвежда по следния начин:

От меню Операции / Отсъствия или бързия бутон Отсъствия в екран Заплати с код 04 Бременност и раждане;

След запис на отсъствието автоматично се стартира – Удостоверение приложение № 10 към чл. 9 (за самоосигуряващо се лице – удостоверение приложение №11 към чл. 11, ал. 2);

За вид обезщетение се избира - раждане на дете по чл. 50, ал. 7 от КСО след навършване на 6 месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни;

За качество на лицето – баба или дядо;

Попълват се необходимите данни в раздел I – Удостоверени обстоятелства.

 1. Утвърдени са нови образци на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

С наредбата са утвърдени нови образци на декларации, заявления -декларации и удостоверения за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО. Променена е и структурата на файловете с данни за удостоверение Приложения № 9, № 10 и № 11. Новите образци и файлове се приемат в НОИ след 16 юни 2017 г.

В Плюс Минус новите формуляри са добавени във версията от 12.06.2017 г.