Промени в Наредбите за командировки в страната и чужбина

В Държавен вестник бр.27 от 24 март 2023г., Министерски съвет прие промени в Наредба за командировките в страната, както и в Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина.

Публикувано на: 2023-08-21

В Държавен вестник бр. 27 от 24 март 2023г., Министерски съвет прие промени в Наредба за командировките в страната (НКС), както и в Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ).

Някои от промените, в Наредбата за командировките в страната (НКС) касаят изплащането на дневни пари, пътни, квартирни и други.

Според НКС и НСКСЧ, командироването се извършва въз основа на предварително издадена писмена заповед, като тя може да бъде издадена и като електронен документ.

В заложените промени се предвижда когато в заповедта за командироване е посочено командированият да пътува с лично превозно средство, да се изплащат пътни пари, равни на равностойността за изразходване на гориво по разходни норми определени от производителя на моторното превозно средство, за комбиниран режим на движение (градско и извънградско).

В допълнение, на лица, които са командировани да придружават чуждестранни гости, няма да се заплащат пари по цена на превоз, ползван от гостите.

В софтуер за Личен състав Плюс Минус има документ Пътен лист , който да послужи за целите на Наредбата за командировките в страната.

Пътен лист

Пътен лист

В документа са предвидени опции за попълване на маршрута и разхода на гориво на конкретния автомобил.

В заповедта за командироване са добавени допълнителни параметри, които трябва да се посочват. Това са видът на отчета за извършена работа, както и необходимостта от заверка на заповедта с подпис на оправомощено длъжностно лице на мястото на командироването.

Една от промените, заложени в Наредбата за командировките в страната е свързана с увеличаването на размера на дневните пари при командироване в страната от 20 на 40 лева за всеки ден от командировката, когато лицето остава да нощува в мястото на командировка.

В случай, че лицето, изпълняващо служебните си задължения на мястото на командировката, не остава да нощува на мястото на командировката, дневните пари, които се изплащат на лицето са в размер 50 на сто от посочената сума.

В софтуер за Личен състав Плюс Минус има документ Заповед за командировка , който да бъде попълнен съгласно Кодекса на труда и Наредбата за командировките в страната при командироване на служител на територията на страната.

Заповед за командировка

Заповед за командировка

Документът предоставя възможност за изготвяне на шаблон за командировка в чужбина съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина.

Спрямо промените в НСКСЧ, в случай на нужда могат да бъдат изплатени квартирни пари по фактически размер от ръководители на ведомства и предприятия в случай на нужда.

В същата Наредба е посочено , че с дневните пари се осигуряват средства за храна, градски транспорт и други разходи.

В случаите, когато разходите за транспорт от летището до населеното място на командировката или обратно превишават 30 на сто от размера на дневните пари за деня на съответното пътуване, тези разходи са за сметка на ведомството или предприятието и се отчитат срещу представен разходооправдателен документ.

Средствата за междуградски транспорт, както и маршрута и превозното средство се определят в заповедта за командировка.

Новите и увеличени размери на дневните пари при командировки в чужбина са посочени в Таблица за валутния размер на дневните и квартирните пари (Приложение №2).

Други промени в Наредбата за командировки в страната предвиждат да не се заплащат дневни пари при ползване служебно на целодневна безплатна храна в мястото на командироване.

Не се заплащат квартирни пари, когато е ползвана безплатна нощувка в мястото на командировката.

При командировка за придружаване на чуждестранни гости или специалисти, квартирни пари по документ за действително платена сума също не се изплащат.