Публикувано на: 2018-02-13

В брой 7 на Държавен вестник от 19.01.2018 г. са публикувани промени в Наредба № Н 8 от 2005 г.за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

  • В т.12 „Вид осигурен“ се заличава вид осигурен 98;
  • В т.12 „Вид осигурен“ се създава нов вид осигурен 99 – за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал.1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство или конфедерация Швейцария не съотвестват на законоустановените в Република България;
  • Вид осигурен 99 се добавя към видовете осигурени, за които се попълват точки:

12.1 . „Пореден номер на квалификационната група професии за осигурения“;

12.2. „ Код икономическа дейност за осигурения“;

12.3. „ Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя“;

16 . „ Дни в осигуряване – общо“;

16.1. „ Отработени и други дни с осигурителни вноски“;

16.2**.** „ Дни във временна неработоспособност и/или дни с право на обезщетение по чл. 53а от Кодекса за социално осигуряване“;

16.3. „Дни за отглеждане на малко дете“;

16.4. „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж“;

16.А.  „Дни във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване“;

16.7. „Отработени часове – общо“;

16.8. „Часове положен извънреден труд“;

  • Когато законоустановеното работно време в страната на командироване на служителя, което е и договореното работно време за периода на командироване се различава от законустановеното в България, в т. 16 „Дни в осигуряване“ в позиции 3 и 4 се посочва законоустановеното работно време в страната на командироване. В т. 16. 7 „Отработени часове“ също е необходимо да се попълнят отработените часове, съгласно законоустановеното работно време в страната на командировката;
  • Когато работните дни за месец, в който служителят е командирован се различават в България и в страната на командировката ( например в приемащата страна има официален празник, който в България е работен ден) – в т. 16 „Дни в осигуряване“ и т. 16. 1 „Отработени и други дни с осигурителни вноски“ се попълват дните в осигуряване, съгласно работните дни в страната на командироване. В т. 16. 7 „Отработени часове – общо“ също се попълват отработените часове, съгласно работните дни в приемащата страна;
  • В т. 15. 1 „ Код за прекратяване на осигуряването“ код 2 се посочва и за чл. 331 от КТ и чл. 107а от ЗДСл, когато работодателят може да предложи по своя инициатива на служителя прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение;
  • Т. 34 „Нетно възнаграждение“ не се попълва за вид осигурен 92 – Морски лица. Ако имате лица с този вид осигурен и сте начислили заплати за 2018 г. с предходни версии на софтуер за заплати Плюс Минус, заплатите трябва да се начислят отново;
  • В т. 21 „Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване“ се включват и стойността на средствата и сумите, изплатени или начислени и неизплатени за сметка на социални разходи на лицата по чл. 4, ал. 1 от КСО;
  • Корекция на Декларация 6 ще може да се подава до края на втория месец след възникване на задължението за подаване на декларацията. След този срок се запазва редът за подаване на коригираща Декларация 6 с разрешение на Национална агенция за приходите.