Промени в Наредба Н-13

Публикувано на: 2024-02-28

В ДВ бр.15 от 20.02.2024г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-13 от 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Промените в Наредба № Н-13 са направени във връзка с последните промени в КСО, КТ, ЗЗО, ЗДДФЛ, Постановление на Министерски съвет № 69 от 2022 г. и ЗПОО.

  1. Създава се ред и начин за подаване на данни в НАП от предприятията по чл. 163, ал. 1 от Закона за горите (ЗГ) за осигурените лица, извършващи дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове, включително за дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и данък по чл. 41а от ЗДДФЛ за тези лица.
  • В Декларация обр. 1 се въвежда нов код за вид осигурен 41 – за лицата по чл. 4а1 от КСО

  • В Декларация обр. 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, които извършват дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове, и данък по чл. 41а от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, се попълва код – 7.

Отражение в софтуер за заплати Плюс Минус

  • Добавен е вид осигурен 41 – за лицата по чл. 4 а1 от КСО

  • В Декларация обр. 6 е добавено Вид плащане: Дължими вноски за лица по чл. 4 а1 от КСО и данък по чл.41а от ЗДДФЛ /вид осиг.41/

ВАЖНО! § 13. Данните за месец януари и февруари 2024 г. за лицата, подлежащи на задължително осигуряване по чл. 4а1 от КСО, чл. 40, ал. 1, т. 2б от ЗЗО и за данъка им по чл. 41а от ЗДДФЛ, както и за дължимите осигурителни вноски и данък за същия месец, се подават в срок до 25 март 2024 г.

  1. Създава се ред и начин за подаване на данни в НАП от работодателите за учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение)
  • В Декларация обр. 1 се въвежда нов код за вид осигурен 42 – за учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение)

  • § 2. чл. 2 (2) Работодателите, осигурителите, предприятията по чл. 1, т. 6 и техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове – осигурители, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 съгласно приложение № 4, в която се вписват:

  • § 2. чл.2 (3) Декларацията по ал. 2 не се подава от:

1. лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО;

2. задължените лица за периодите, през които се прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски, включително и за месеците, в които е започнало или е прекратено прилагането на схемата;

3. задължените лица за дължимите за сметка на държавния бюджет осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване за учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение).

ВАЖНО! § 14. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2024 г. с изключение на § 2, т. 3, която влиза в сила от 1 април 2024 г.

В софтуер за заплати Плюс Минус е добавен вид осигурен 42 – за учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение).