Публикувано на: 2011-04-25

В парламента е внесен проект за промени в КТ, който нормативно да регламентира отношенията между работодател и надомни работници. Проектът е одобрен от социалните партньори и е внесен от Министерския съвет.

Той предвижда създаването на изцяло нов раздел “Допълнителни условия за извършване на надомната работа”. Трудовият договор в тези случаи ще се сключва по реда и условията на действащия раздел “Трудов договор” от КТ.

Измененията засягат само хората, наети на служба от работодател. При възлагане на надомна работа работодателят е длъжен да осигури условия на труд и заплащане, каквито имат другите работници и служители, които работят в предприятието, предвиждат промените, т.е. здравословни и безопасни условия на труд, квалификация и обучение, социално и здравно осигуряване, възможност за синдикално сдружаване, социално-битово обслужване - трз и личен състав Плюс Минус.

Проектът предвижда в трудовия договор да може да се договори условия за работа в дома на служителя, или в помещения извън работното място, срещу възнаграждение, с негови и/или на работодателя оборудване, материали и други спомагателни средства.

Надомните работници сами ще определят началото и края на работното си време в рамките на законоустановената му продължителност. Сами ще решават и кога да са почивните им дни в рамките на седмицата. Предлага се и изрична забрана за установяване на ненормиран работен ден и полагане на извънреден труд от хората, които вършат надомна работа.

Освен групата на надомните работници, кризата все повече развива и друга група надомни работници – “самонаети лица”. Те за разлика от първата група нямат работодател/възложител, ползват лични машини и инструменти, не декларират доходи и съответно не внасят данъци. Според неофициални данни тази група наброява 300 000 българи, като броя им в кризата постоянно нараства и според някои източници достига до половин милион.

Сдружението на “самонаетите” предлага тези лица да се осигуряват на минимална работна заплата , като тези осигуровки ще донесат около 280млн. лв. Приходи в хазната. От министерството на труда и социалната политика, предлагат – самонаетите лица да се осигуряват, като занаятчии, но там прага е 420лв. и от сдружението са категорично против, тъй като тези дейностти, често са сезонни, а приходите са непостоянни.

Основните дейности към които са насочват “самонаетите” лица са - бродерия, тъкане, шиене, дърворезба, бижутерия, иконопис и земеделие, като за някои това е основен поминък, а за други – допълнителен начин за попълване на семейния бюджет.