Промени в Кодекса на труда в сила от 01.08.2022

Публикувано на: 2022-09-09

В държавен вестник № 62 от 05.08.2022 са публикувани изменения и допълнения на Кодекса на труда.

Промените имат за цел осигуряване на по-голяма прозрачност и сигурност на трудовото правоотношение и подобряване на възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения.

Основни промени:

Допълват се разпоредбите за изменение на трудовото правоотношение

С промяна в чл. 66, ал. 5 се скъсява срока, в който работодателя е длъжен да уведоми писмено служителя за всяко изменение на трудовото правоотношение. Необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени, задължително трябва да бъде предоставена на работника най-късно до влизане в сила на изменението.

Създават се ал. 2-4 към чл. 119, съгласно които се регламентира правото на работник или служител нает на срочен договор или за работа на непълно работно време писмено да предложи на работодателя изменение на трудовото правоотношение, за преминаване на безсрочен трудов договор и / или на пълно работно време. В случай че работодателят не приемe предложението, той е длъжен в срок до 1 месец да уведоми писмено работника или служителя, като мотивира отказа си.

В софтуер за заплати Плюс Минус измененията по трудовото правотношение се въвеждат чрез документ Допълнително споразумение (ДС). Видът на изменението в ДС се посочва от поле Вид промяна.

Промяна в срока на изпитване при договор до една година

Съгласно допълнение в чл. 70, ал. 1 се регламентира, че когато трудовият договор е с определен срок по-кратък от една година, срокът за изпитване е до един месец. За договори със срок над 1 година срока на изпитване остава до 6 месеца.

В софтуер за заплати Плюс Минус конкретният срок на изпитване и в чия полза е той се посочва в текста на документ Трудов договор, като предварително в настройките в поле Срок на изпитване се избира във връзка с чл. 70.

Забрана за сключване на договор с друг работодател

С изменение в чл. 111 от КТ се ограничава възможността на основния работодател за забрана за полагане на допълнителен труд при друг работодател. В индивидуалния трудов договор по основното трудово правоотношение на служителя може да се регламентира забрана за полагане на допълнителен труд при друг работодател, само поради защита на търговска тайна и предотвратяване на конфликт на интереси.

В софтуер за заплати Плюс Минус вида на договора (по чл. 67, ал. 1, т. 1; по чл. 111 от КТ и др.) се посочва в настройките към него от поле Основание. Текстът на Трудовия договор може да бъде променян и допълван от Редактор на документи (меню Документи / Договори).

Пълна прозрачност по трудовото правоотношение

Допълват се разпоредбите на чл. 127, ал. 1, с което се създава задължение на работодателя да запознава работника или служителя:

  • с вътрешните правила за определяне на работната заплата;
  • с условията и реда за прекратяване на трудовия договор съгласно предвидените разпоредби в трудовото законодателство;
  • с организираните от работодателя обучения, свързани с поддържане и повишаване на професионалната квалификация и подобряване на професионалните умения.

Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя)

Създава се чл. 164в, с който се регламентира правото на отпуск от бащата (осиновителя) за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст в размер два месеца, когато не е ползвал или е ползвал, но за срок по-кратък от два месеца, отпуск по чл. 163, ал. 10, чл. 164, ал. 3, чл. 164б, ал. 2 и 5 или чл. 167, ал. 1. За времето на отпуска на бащата (осиновителя) се заплаща парично обезщетение по реда на чл. 53ж от КСО и периода се признава за трудов стаж. Отпускът може да бъде използван наведнъж или на части.

За въвеждане на отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст в софтуер за заплати Плюс Минус използва отсъствие с код 47. Отглеждане на дете до 8г.- чл.53ж от КСО. След запис на отсъствието автоматично се стартира Удостоверение приложение № 10 или № 11 с вид парично обезщетение отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 53ж от КСО за качество на лицето баща на дете до 8-годишна възраст.

Подобряване на възможностите за баланс между професионалния и личния живот

Съгласно изменения и допълнения в чл. 167б от КТ се увеличават възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения. Регламентира се правото на работника или служителя да поиска изменение на трудовото правоотношение за определен период. Изменението може да е свързано с продължителността и разпределението на работното време, с преминаване към работа от разстояние, както и други изменения, с цел съвместяване на личния и професионалния живот.

От това право могат да се ползват служители:

  • които са родители (осиновители) на дете до 8-годишна възраст,
  • които полагат грижи за родител, дете, съпруг, брат, сестра и родител на другия съпруг или други роднини по права линия поради сериозни медицински причини.

В случай че работодателят не приемe предложението, той е длъжен в срок до 14 дни да уведоми писмено работника или служителя, като мотивира отказа си.

Професионална квалифкация

С допълнение в чл. 228а КТ, се прецизира нормативната уредба регламентираща професионалната квалификация на работниците и служителите, произтичаща от нормативен акт, колективен договор или споразумение към индивидуален трудов договор. В разпоредбата се посочва, че всички разходи , свързани с обучението, са за сметка на работодателя. Времето за обучение трябва да се отчита като работно време и когато е възможно, обучението да се провежда в рамките на установеното работно време на работника или служителя.

Информация за обучения и квалификации в софтуер за Личен състав Плюс Минус може да бъде добавена от меню Документи / Обучения и квалификации.

Промени в Кодекса за социално осигуряване

Съгласно изменение в чл. 50, ал. 6 и чл. 53в, ал. 2 необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетение от бащата (осиновителя) през време на отпуска по чл. 163, ал. 8 и отпуска по чл. 164б, ал. 8 от Кодекса на труда се променя от 12 месеца на 6 месеца.

В софтуер за заплати Плюс Минус след въвеждане на осъствия с код 35. Отпуск при раждане на дете – баща и код 45. Отпуск при осиновяване на дете – осиновител автоматично се попълва т. 3а (приложение № 10) или т. 2а (приложение № 11) на раздел I съответно с има или няма 6 месеца осигурителен стаж.