Публикувано на: 2017-01-12

 • Минималната работна заплата става 460 лв. съгласно Постановление № 372 от 22 декември 2016 г.

 • Променени са почивните дни за 2017 г. Съгласно чл. 154 ал. 2 от Кодекса на труда,когато официалните празници с изключение на Великденските празници, съвпадат със събота и/или неделя, първият или първите два работни дни след тях са неприсъствени.

 • Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” с един процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице;

 • Минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и групи професии се променят съгласно Приложение 1 от Закона за бюджета на ДОО

 • Определят се минимални минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2015 г. като самоосигуряващи се лица:

  • а) до 5400 лв. - 460 лв.;
  • б) от 5400,01 лв. до 6500 лв. - 500 лв.;
  • в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. - 550 лв.;
  • г) над 7500 лв. - 600 лв.;
 • Минималният осигурителен доход за земеделските производители остава 300 лв.

 • Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2015 г., както и за започналите дейност през 2016 и 2017 г. е 460 лв.

 • Запазва се максималният осигурителен доход в размер на 2600 лв.

 • Запазва се размерът на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване за 2017 г. – 340 лв.

 • Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по групи основни икономически дейности за 2017 г. съгласно Приложение № 2 от закона за Бюджета на ДОО

 • През 2017 няма да се удържа фонд Гарантирани вземания

 • Върху социалните разходи се дължат всички фондове за ДОО.

 • Създадена е нова ал. 17 от чл. 6 на КСО, чрез която се регламентира определянето на минималния осигурителен доход за лицата, работещи при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец - равен е на сбора от минималния месечен размер на осигурителния доход за календарната година по основни икономически дейности и групи професии за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време. За лицата, за които не се прилага минимален месечен размер на осигурителния доход за календарната година по основни икономически дейности и групи професии, се прилага сбора от минималната работна заплата за страната за месеците от периода, за който е установено сумираното отчитане на работното време.

 • Актуализиран е Списъкът с длъжности и наименования, включени в НКПД съгл. Заповед РД01-919/28.12.2016 на Министъра на ТСП

 • Със съвместна заповед на Министъра на финансите и управителя на Националния осигурителен институт (съответно № ЗМФ-1275/19.12.2016 г. и № 1016-40-1347/12.12.2016 г.) е утвърден образецът на Справката за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от КСО към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Таблица 1 и Таблица 2 от Справката са значително опростени като е определено, че облагаемият доход на самоосигуряващото се лице, включително за дейности на различни основания в това качество, се отнася само в една колона (колона 5), за разлика от таблиците за предходните години, в които бяха предвидени отделни колони за облагаемия доход от извършвана на различни основания дейност в качеството на самоосигуряващо се лице.

 • В кръга на осигурените за всички осигурителни случаи се включват управителите на клонове на чуждестранни юридически лица.

 • В чл. 6 ал. 11 от КСО се променя   поредността на доходите, върху които се дължат осигурителни  вноски в случаите, в които лицата са осигурени на повече от едно основание. Добавят и доходите от обезщетения, изплащани въз основа на Кодекса на труда и други специални закони, върху които се дължат осигурителни вноски.

 • Обновена е годишната справка за статистиката

 • Обновена е справката за статистиката за четвъртото тримесечие

Всички промени са отразени в новата версия на ERP система Плюс Минус,актуална към 11.01.2017 г., която е достъпна за изтегляне.