Публикувано на: 2023-12-22

Промени в държавното обществено осигуряване за 2024 г.

На 22.12.2023 г. в бр. 106 на Държавен вестник е обнародван Законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024г.

В закона са заложени следните промени, касаещи осигуряването:

  1. Минималните осигурителни доходи по основните икономически дейности и квалификационни групи професии се увеличават до нивото на минималната работна заплата за 2024 г. – 933 лв.

  2. Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица на 933 лв.

  3. Максималния осигурителен доход за всички осигурени лица за 2024 г. се увеличава на 3 750 лв.

  4. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд** Трудова злополука и професионална болестпо групи основни икономически дейности за 2024 г. съгласно приложение № 2. Променени са процентите на икономическите дейности Производство на тютюневи изделия (код по КИД12**), Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон (код по КИД17) и Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта (код по КИД52) на1.1%.Променен е и процентът на дейност Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води (код по КИД37) на 0.9%.

  5. Запазва се размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от КСО и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) по чл. 53ж от същия кодекс на 780 лв.

  6. Запазват се размерите и разпределението на осигурителните вноски и през 2024 г.

  7. От 1 януари 2024 г. се променя режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно чл. 40, ал. 5 от КСО – първите два работни дни от временната неработоспособност се изплащат от осигурителя, а от третия ден на настъпване на неработоспособността - от ДОО.

Разгледайте още: софтуер за заплати