Публикувано на: 2011-11-06

Правителството одобри “Консервативен” бюджет за 2012г. Според министър Дянков, бюджетът в никакъв случай не е страхлив, а е единствения възможен предвид всеобщата икономическа криза, като са предвидени и достатъчно буфери в случай, че кризата в еврозоната се задълбочи.

За 2012г. са предвидени повече средства за образование, култура и  здравеопазване. Очаква се минималната заплата да се повиши на 290 лв., както вече писахме, но може би ще е месец по-късно от първоначално предвиденото, което беше през април.

През 2012г. ще намалеят приходите от осигурителни вноски, което ще се компенсира с допълнителни субсидии. Допълнителни субсидии са предвидени и за увеличаване на средствата за пенсии.

Предвидени са обаче 8 млн. лева по-малко - за социални помощи, което включва разходи за парични обезщетения при болнични за общо заболяване, бременност и раждане, отглеждане на малко дете, безработица, профилактика и рехабилитация и т.н. По малко пари – с 6 млн. лева, са предвидени и за програми, дейности и служби по социалното осигуряване и подпомагане на заетостта.

В областта на приходите основните промени са, че паричното обезщетение за бременност и раждане, както и еднократната помощ при смърт, няма да са обвързани с минималната работна заплата и техния размер остава твърд:

- 240 лв. - парично обезщетение за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст; - 540 лв. - еднократна помощ при смърт на осигурено лице. - Запазват се размерите и съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд и участието на държавата в осигуряването за фонд “Пенсии’’ чрез трансфер в размер и по ред определени в чл. 21, т.5 на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ на нивата от 2011 г.; - Договорени са осигурителни прагове по икономически дейности и основни квалификационни групи професии. - Запазва се диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2010 г., в размери съответно - 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв. по скала, определена в чл. 8 от ЗБДОО за 2012 г., а за земеделските производители и тютюнопроизводители - 240 лв. - Запазва се максималният осигурителен доход за всички осигурени лица — 2000 лв.

В областта на разходите в проекта за 2012 г. са заложени следните политики:

- Запазва се минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - 136,08 лв.; - За 2012 г. пенсиите не се осъвременяват по реда чл. 100 от КСО; - Запазва се минималният дневен размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв. и ограничението му на ниво от 60 на сто от осигурителния доход на лицето преди загубата на работа; - Запазва се режимът на изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност съгласно §22о от ПЗР на КСО - първите три работни дни се изплащат от осигурителя в размер 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение, а от 4-тия ден на настъпване на неработоспособността - от държавното обществено осигуряване; - За 2012 г. не се правят вноски за фонд ‘‘Гарантирани вземания на работниците и служителите”. Запазва се максималният размер на гарантираните вземания - 1000 лв.

Обсъждат се предложения стажът за ранно пенсиониране за заетите в системите на МВР, Министерството на отбраната, НРС и ДАНС да се повиши от 25 на 27 години. За редовите военнослужещи и полицаи няма да има промяна на обезщетенията при пенсиониране.  За административните служители предложението е тези обезщетения да бъдат приравнени на обезщетенията на останалите служители в администрацията. За служителите на ДАНС се обсъжда обезщетенията да бъдат 15 брутни възнаграждения.

Относно пенсиите, реално осъвременяване се предвижда да има едва през 2013–2014 г. Може да има и други възможности за вдигане на пенсиите по-рано, но само при данни за икономически растеж у нас.Тотю Младенов, направи предложение,  да бъдат увеличени най-ниските пенсии, но според министър Дянков, е за предпочитане процентно увеличение за всички. По данни на социалния министър около 1,2 млн. пенсионери от общо 2,2 млн. получават пенсии до 200 лв. В понеделник  ще стане ясно дали ще има увеличение на пенсиите, но при всички случаи вдовишките пенсии, ще останат непроменени.

Икономистът Петър Ганев направи предложение, при продължителен болничен или майчинство пропорционално да се намаляват броя дни полагаем платен годишен отпуск. Според него фирмите не трябва да плащат пълния брой дни полагаем отпуск на служител, който не е работил, тъй като той реално се дава за положен труд. Социалният министър Тотю Младенов  обаче, отхвърли идеята на икономиста Ганев – майките да губят дните за платен отпуск, по времето, когато са излезли в майчинство. По негови думи „не сме опрели до тези дребни неща”.

софтуер за ресторант Плюс Минус - предназначен за лесно управление и оптимизиране на работата в ресторанти, заведения и кафенета.