Публикувано на: 2012-01-29

Във версия 6.9998 на счетоводен софтуер Плюс Минус е разработена нова справка - Проверка на счетоводните операции. С нейна помощ бързо и лесно могат да се откриват и съответно коригират допуснати грешки. Това става като предварително се зададат кореспонденции на една сметка с друга. След стартирането на справката, програмата извежда всички операции, които не отговарят на предварително зададените условия. Възможно е условия да се задават и съответно проверяват на синтетично и аналитично ниво.

Ще разгледаме малко по-подробно работата с тази справка, тъй като сме сигурни, че ще е от полза на всички потребители на счетоводен софтуер Плюс Минус.

Стартира се от меню Операции**/Проверка на счетоводни операции**. Всички сметки от сметкоплана на фирмата са изброени в падащо меню, от което трябва да изберем тази, за която искаме да направим справка. След като сметката бъде избрана, под падащото меню автоматично се извежда списък с предварително записани кореспондиращи сметки и групи, т.е. когато избраната от нас синтетична сметка може да кореспондира само с една сметка - е изписана конкретната синтетична сметка, когато избраната от нас сметка може да кореспондира с цяла група синтетични сметки се изписва цялата група – напр. група 50 /за да се спести изброяването на всяка една сметка от посочената група 50/.В програмата са зададени всички стандартни ситуации за кореспонденция между сметките, като сме запазили възможността потребителите сами да могат до добавят, коригират или изтриват сметки в зависимост от своя индивидуален сметкоплан.

Освен за коректност между кореспондиращи сметки, има възможност и за проверка на крайни салда - т.е. дали сметката може или не може да има крайно салдо в края на отчетния период, и съответно, ако е допустимо салдо – дали да е дебитно или кредитно.

Както вече споменахме, освен на синтетично ниво, справката може да прави проверка и на аналитично ниво. Съответната синтетична сметка може да бъде зададено задължително да се обвърже с аналитичен признак или група АП. Ако такова обвързване не е зададено, справката ще проверява кореспондиращите сметки само на синтетично ниво.

Всички клиенти, които използват стандартния сметкоплан предвиден в програмата и при започване работа с нея от Сметкоплан са задали коректни салда на синтетични и съответстващите им аналитични признаци, няма да има нужда да правят допълнителни настройки в справката. Ако все пак такива се налагат, след като се направят настройките задължително трябва да се натисне бутон Запиши, за да се запомнят и при следващо извеждане на справката да не се налага да се правят отново.

След като сме се уверили, че всички предварителни настройки са направени – натискаме бутон Проверка. Имаме два варианта - да изведем справката, за сметката, която предварително сме избрали или за всички сметки. Програмата извежда списък с всички кореспонденции на синтетично и аналитично ниво, които не отговарят на зададените от нас условия. Ако такъв списък липсва, това означава, че не са открити грешки.

В случай, че сме направили некоректна настройка за възможните кореспонденции на избраната от нас сметка или сметки и искаме да върнем първоначалния вид на справката, трябва да натиснем в основния екран на документа бутон Изтрий и програмата ще върне стандартния вид на справката.