Публикувано на: 2012-01-29

Във версия 6.9998 на счетоводен софтуер Плюс Минус е променен екранът, който се стартира от меню Отчети/Приключване на счетоводната година. В него са събрани основните операции, които трябва да се извършат и справките, които могат да се използват при приключване на счетоводната година.

Първата точка от екрана е Автоматични операции. В нея за включени валутни разлики и приключване на разходните сметки. С кликване на мишката върху някоя от точките се стартира съответната операция. Тези функции могат да бъдат стартирани и от меню Операции/Автоматични операции.

По-надолу са предоставени проверки, които са полезни за откриване на различни разминавания,  грешки и несъответствия.

От Проверка на счетоводни операции ще бъде изведен списък с некоректни счетоводни операции, ако има такива. За всяка сметка от сметкоплана е предварително заложено с кои други може да кореспондира и какво крайно салдо да има-дебитно или кредитно. Справката има само информативен характер и не е задължително да се променят операциите, които са изведени като грешни. Тази функция може да се стартира и от меню Операции/Проверка на счетоводни операции.

Като кликнете с мишката върху Съпоставяне и сравняване на синтетична с аналитични оборотни ведомости ще бъде стартирана синтетична оборотна ведомост за всички сметки. След извеждане, с кликване в колоната Код на избрана сметка се отваря допълнителен екран, в който имате възможност да стартирате Отчет по журнала на операциите, аналитична, или оборотна ведомост за избраната сметка. По този начин лесно можете да направите сравнение между салда и обороти на синтетично и аналитично ниво. Тази възможност е достъпна в синтетичната оборотна ведомост, а не само когато я стартирате през този екран.

От точката Съпоставяне и сравняване на аналитична оборотна ведомост със синтетична се стартира аналитична оборотна ведомост за избрана група/групи АП. С поставяне на отметка указваме кои групи да участват в справката. След извеждане се появява екран, в който да посочите синтетична сметка, салдото по която да бъде сравнено с изведеното от аналитичната оборотна ведомост. Извежда се резултат от проверката, който показва крайното салдото на аналитично и това на синтетично ниво и разликата между тях, ако има такава. По този начин например можете да сравните салдата по сметка 304 и група Стоки, 401 и група Доставчици, 411 и група Клиенти и т.н. Тази възможност можете да използвате и след като изведете аналитична оборотна ведомост от Отчети/Оборотни ведомости/Аналитична и натиснете бутон Проверки/Сравнение между синтетична и аналитична.

Справката Сравняване на салда на контрагенти с неплатени фактури можем да използваме за да сравним салдото на даден аналитичен признак-клиент или доставчик, с плащанията по издадените документи от/към него. При стартиране се извежда екран, в който с поставяне на отметка избираме групите аналитични признаци, които да участват в справката. Извежда се аналитична оборотна ведомост за избраните групи, и едновременно с това екран с настройки, в който да се посочат видовете издадени документи, с които да бъдат сравнени салдата на различните контрагенти. С натискане на бутон се визуализира екран с резултата от проверката, който показва салдото от аналитичната ведомост, това по документи и разликата между тях. С кликване с мишката върху името на клиента се стартира екран Издадени документи за него, където можете да проследите подробно записаните документи и плащания от/към този партньор. Тази възможност можете да използвате и след като изведете аналитична оборотна ведомост и натиснете бутон Проверки/Сравнение между салдо и неплатени документи

От точката Годишни отчети стартирате Годишните финансови отчети и Годишни отчети за дейността, а от Годишни данъчни декларации-Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО и Годишна данъчна декларация по чл 50 ЗДДФЛ. Те могат да бъдат стартирани и от меню Отчети, а не само от този екран.

От опциите в точка Приключване можете да прехвърлите натрупаните крайни салда към края на отчетния период като начални за следващия.

Операцията Приключване на салда по аналитични признаци се използва за онези аналитични признаци, които са заредени в Сметкоплан/Салда по аналитични признаци. Това важи най-вече за валутните аналитични признаци и тези, които се отнасят за повече от една синтетична сметка-например АП, които касаят сметките от групи 20 и 24.

Приключване на счетоводна година. С тази опция се прехвърлят крайните салда по синтетичните сметки и аналитични признаци, крайните количества и валутни суми от предходната година като начални за текущата. Задължително е да направите архив преди да използвате тази точка!

Заключване на годината е начин да забраним нанасянето на промени в приключен отчетен период. Така няма да могат да се записват документи, операции и да се правят редакции които се отнасят за годината, която е заключена. Отключването става от Операции/Заключване на период.

Полезна информация относно приключване на счетоводната година можете да прочетете в тази статия Приключване на счетоводна година