Публикувано на: 2011-10-16

Какво трябва да знаем, за да можем да прехвърлим майчинството си на друг. Кой може да се възползва от това право и на какви условия, трябва да отговаря лицето, на което прехвърляме майчинството. Какви други варианти и програми, са предвидени, от които заинтересованите лица могат да се възползват?

В интернет пространството има много материали и статии писани по въпроса, но в тази тема ще се опитаме да обобщим всичко, което трябва да знаем, ако искаме да се възползваме от правото си, да прехвърлим майчинството си на друго лице.

Според чл. 164 (1) от КТ, след използване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.

Според същия член ал. 3 и 4, отпускът може да  се разреши на бащата (осиновителя) или на един от техните родители, когато работят по трудово правоотношение, разбира се със съгласието на майката (осиновителката). През времето на този отпуск по предходните алинеи на майката (осиновителката) или на лицето, което е поело отглеждането на детето, се заплаща парично обезщетение при условия и в размери, определени в отделен закон. Времето, през което се ползува отпускът, се признава за трудов стаж.

Целта на това прехвърляне на майчинство е предоставяне на обезщетения, които да заместят загубеното трудово възнаграждение за времето на ползване на отпуск за отглеждане на дете.

В случая можем да разграничим няколко „страни“ по процедурата  по прехвърляне:

- Първата страна е майката (осиновителката), която дава съгласие за ползване на отпуска от друго лице; - Втората страна е нейният осигурителят; - Третата страна са – бащата, бабата или дядото, които ще ползват отпуск за отглеждане на дете, т.е. това са лицата изброени в Лицата по чл. 164, ал. 3; - Четвъртата страна е осигурителят на тези лица; - Петата страна е Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), където е регистриран осигурителят на майката (осиновителката), съответно на бащата, бабата или дядото или самоосигуряващият се.

Трябва да подчертаем, че става въпрос за прехвърляне на отпуска за гледане на дете до  2 години, т.е. правото за прехвърляне на майчинство може да се упражни след като детето навърши 1 годинка. Обезщетението за бременност и раждане, което се взема за периода 45 дни преди раждането и 365 дни след това – до 410тия ден – не може да бъде прехвърляно! Прехвърлянето става само със съгласието на майката, като задължително лицето на което се прехвърля трябва да работи по трудово правоотношение. Аналогични права имат работещите по служебни правоотношения, приравнените на трудови и служебни правоотношения и самоосигуряващите се лица, когато са осигурени и с вноска за фонд “Общо заболяване и майчинство”.

Друго важно да се подчертае, че право да им бъде прехвърлено майчинството, имат само – бащата, бабата или дядото на детето. Други лица, дори и да са в роднинска връзка, не могат да се възползват от тази възможност, въпреки съгласието на майката.

Отпускът за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164, ал. 3 от КТ се ползва въз основа на писмено заявление от бащата /в свободен текст/, бабата или дядото, отправено до неговия осигурител. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно, като мотивира отказа си. Освен заявлението се прилагат декларация - приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 и справка - приложение № 3 към чл. 46, ал. 3 Наредба за работното време, почивките и отпуските.

Декларацията се попълва от майката (осиновителката), даваща съгласие за прехвърляне на отпуска за отглеждане на дете, и от лицето, което поема отглеждането на детето и ще ползва отпуска. Декларацията се попълва в два еднообразни екземпляра и се представя и съхранява от осигурителите на майката (осиновителката) и на лицето, поело отглеждането на детето. Справката се попълва от предприятието, където работи майката, в два еднообразни екземпляра и също се представя и съхранява от осигурителите на майката (осиновителката) и на лицето, поело отглеждането на детето. Майката (осиновителката) има право по всяко време да оттегли с писмено заявление до предприятието, в което работи, даденото от нея съгласие по чл. 164, ал. 3 от КТ и да продължи да ползва лично отпуска за отглеждане на дете. В този случай се подава писмено заявление до предприятието, в което работи майката (осиновителката), към което се прилага и декларацията - приложение № 2 към чл. 46, ал. 3 Наредба за работното време, почивките и отпуските. Екземпляр от декларацията се представя и в предприятието на лицето, поело отглеждането на детето.

Лицата по чл. 164, ал. 3 също могат да прекратят ползването на отпуска с писмено заявление до предприятието, в което работят.

Отпускът по чл. 164, ал. 3 се прекратява и в следните случаи:

- когато майката (осиновителката) оттегли съгласието си; - при настаняване на детето в детско заведение; - при даване на детето за осиновяване; - при смърт на детето; - при прекратяване на правоотношението или осигуряването на майката (осиновителката).

Ползването на отпуск от лицата по чл. 164, ал. 3, които отглеждат детето, не се прекратява, когато майката (осиновителката) ползва друг вид отпуск. Например отпускът на бащата, бабата или дядото не се прекратява, когато майката (осиновителката) ползва отпуск за временна неработоспособност, бременност и раждане на друго дете или друг платен или неплатен отпуск, който се зачита за осигурителен стаж. Ако обаче на майката (осиновителката) се разреши отпуск от същия вид (например за отглеждане на второ дете), това води до прекратяване на отпуска, прехвърлен на бащата, бабата или дядото. От един и същи вид са отпуските за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164, 164а, 165 и 167 от КТ. Размерът на изплащаното обезщетение се определя със Закона за бюджета на ДОО и е различен за всяка календарна година.

Ще обърнем внимание на няколко често задавани въпроса, във връзка с прехвърлянето на майчинството.

1. Ако бащата/бабата/дядото са безработни и са регистрирани на борсата, може ли майката да им прехвърли майчинството си – След като лицето, на което искаме да прехвърлим майчинството е безработно, то няма право на прехвърляне на отпуск по КТ.

2. Ако бабата/дядото на детето са пенсионери, но започнат отново работа по ТД – има ли право майката да им прехвърли майчинството си? Всъщност това е най-често срещания начин да се прехвърли майчинството на лице-пенсионер. Според чл. 52А от КСО, осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на обезщетение за отглеждане на малко дете, ако имат минимум 12 месеца осигурителен стаж, като осигурени за този риск. Добре е лицето, след започване на работа  да има поне няколко дни осигурителен стаж на нея.

Ако обаче лицето е безработно или пенсионер има други 2 възможности, от които да се възползва, а именно – „Национална програма в подкрепа на майчинството“ и схемата „Отново на работа“ по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Какво представлява „Национална програма в подкрепа на майчинството“ и каква е нейната цел?

На пазара на труда дела на безработните жени чувствително превишава, този на безработните мъже. Като основната група безработни жени са тези до 29 години и тези над 50 години, като погледнато от образователно ниво – основната част от безработните жени са с основно и по-ниско образование.

Националната програма „В подкрепа на майчинството” е израз на политиката за решителни действия за насърчаване участието на жените на пазара на труда и осигуряване на качествени грижи за отглеждането на малки деца на възраст до 3 години. Засилена подкрепа от страна на държавата за младите семейства с деца е възможността за включване като заети по програмата и на лица с пенсия.

Основните цели на програмата са:

- насърчаване заетостта на жените и тяхното професионално развитие чрез осигуряване на грижи за техните деца от регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” лица, в рамките на периода на отпуска съгласно чл.164, ал.1 от Кодекса на труда и до навършването  на 3-годишната възраст на детето. - Създаване на условия за плавен преход и връщане на работа на жените след ползване на отпуск поради бременност и раждане или осиновяване (чл. 163, ал.1 и ал.6 от Кодекса на труда); - Постигане на по-добър баланс между личния и професионалния живот; - Разкриване на нови работни места за отглеждане на малки деца; - Създаване на заетост за търсещи работа лица; - Предоставяне на качествени грижи за отглеждането на малки деца и насърчаване на положителните демографски тенденции.

Към кои лица е насочена програмата:

- Безработни лица, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда”. - Лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда”. - Лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда”. - Безработни лица, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда”, се включват приоритетно в програмата, като заети в отглеждането на малки деца. - Майки/осиновителки с право на отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст (по чл.164, ал. 1 от Кодекса на труда) и с право на обезщетение при отглеждане на малко дете (по чл. 53, ал. 1 или по чл.54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване), както и самоосигуряващите се, осигурени за риска “майчинство”. - Работещи майки/осиновителки (с изключение на наетите по програми и мерки за заетост по реда на ЗНЗ), в рамките на периода след изтичане на отпуска по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, до навършване на 3-годишната възраст на детето. - Баща/осиновител, в рамките на периода на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл.164, ал.1 от Кодекса на труда и до навършването на 3-годишната възраст на детето, когато майката/осиновителката е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата/осиновителя.

По подробна информация може да се получи от дирекциите “Социално подпомагане” на територията на цялата страна, които се явяват „работодател“ по тази програма, както и в Бюрата по труда. Тези институции си имат експерти, с които всички лица могат да се консултират. Въпроси можете да задавате и на сайта на Министерството на труда и социалната политика – в рубриката им Въпроси и отговори.

Няма да изброяваме необходимите документи и удостоверения, тъй като те са различни, за отделните групи лица, които програмата обхваща.

Ще споменем само, че програмата е със срок на действие до края на 2012. Недостатъкът на тази програма, ако можем така да се изразим, е че броят на желаещите да се възползват от безплатна детегледачка, съответно на тези, които искат да полагат грижи за малки деца по програмата, надхвърля значително осигурените средства. Което „преведено“ означава, че дори лицата да са подали необходимите документи и те да са били одобрени и съответно лицето да е включено в програмата, не е сигурно, дали и кога то ще може да се възползва от нея.

Прочетете интересна информация за нашата CRM система Плюс Минус