Публикувано на: 2020-05-16

Във връзка с обявеното извънредното положение в сила от 13.03.2020 бяха приетите редица промени в Кодекса на труда.

Основни промени:

Преустановяване на работа

Съгласно чл. 120в от КТ при обявено извънредно положение работата на предприятието или част от него, или за част от работниците може да бъде преустановена чрез заповед на работодателя или чрез заповед на държавен орган.

Съгласно чл. 267а за периода на преустановяване на работата при обявено извънредно положение работникът или служителят има право на брутното си трудово възнаграждение.

Ако за периода на престой на служителите не е предоставен годишният им платен отпуск, неплатен отпуск и др. вид отпуск, в модул ТРЗ и Личен състав Плюс Минус този период се въвежда чрез запис на отсъствие с код 26 Платен отпуск други.

Ползване на отпуск при обявено извънредно положение

Съгласно чл. 173а ал. 1, ако поради обявено извънредно положение със заповед на работодателя или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, включително на работник или служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж. 

В модул ТРЗ и Личен състав Плюс Минус този вид отпуск се въвежда с код на отсъствието 1 Платен отпуск, чл. 155, ал. 1. Преди записа на отсъствието следва да бъде направена справка за остатъка на дните полагаем отпуск. В програмата това може да бъде направено от меню Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд / Полагаем отпуск / Справка за използван полагаем отпуск.

Съгласно чл. 173 ал. 2 работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на:

 1. бременна работничка или служителка, както и на работничка или служителка в напреднал етап на лечение ин-витро; 

2. майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му; 

3. работник или служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;

4. работник или служител, който не е навършил 18-годишна възраст; 

5. работник или служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто; 

6. работник или служител с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3.

В модул ТРЗ и Личен състав Плюс Минус разрешения платен отпуск се въвеждас код на отсъствието 1 Платен отпуск, чл. 155, ал. 1, а неплатения отпуск по желание на служителя с код 27 Неплатен отпуск (лице).

Периодът в отпуск по чл. 173а, ал. 1 и ал. 2 се зачита за трудов стаж.

Отразяване в Декларация образец 1

Съгласно указанията за попълване на Декларация образец 1 дните на платен отпуск се посочват в клетка 16.1. Отработени и други дни с осигурителни вноски. Ако за периода на извънредното положение, служителя е в неплатен отпуск, той се посочва в клетка 16.5 на декларацията.

Пример 1:

През месец април служител има 3 отработени дни за период от 01.04.2020 до 03.04.2020, за период 06.04.2020 до 10.02.2020 му е предоставен платен отпуск от работодателя съгласно чл.173а, ал. 1 и след това е издадена заповед за преустановяване на работата на предприятието. В посочения пример в модул ТРЗ и Личен състав Плюс Минус данните следва да бъдат въведени по следния начин:

  • През периода от 01.04.2020 до 03.04.2020 лицето е на работа и не следва да бъде въвеждано отсъствие;
  • За периода от 06.04.2020 до 10.02.2020 се въвежда отсъствие с код 1 Платен отпуск, чл. 155, ал. 1;
  • за периода на престой се въвежда отсъствие с код 26 Платен отпуск други.

В декларация образец 1 дните в посочения пример ще бъдат отразени в клетка 16.1.

Пример 2:

За периода на извънредното положение служителите във фирмата са в престой със Заповед на Министъра на здравеопазването. В модул ТРЗ и Личен състав Плюс Минус периода на престой се въвежда с код на отсъствието 26 Платен отпуск други. В Декларация образец 1 този период се включва в клетка 16.1.