Преминаване от хартиена Трудова книжка към Електронен трудов запис

Публикувано на: 2023-10-04

На 26 септември 2023 г., Народното събрание прие промени по Кодекса на труда, относно премахване на хартиената трудова книжка и преминаване към електронният трудов запис.

В срок до 1 юни 2026 г. или при прекратяване на трудовото правоотношение в периода от 1 юни 2025 г. до 1 юни 2026 г. работодателите следва да оформят трудовите книжки, като с цифри и думи се записва продължителността на трудовия стаж към 1 юни 2025 г., подписва се от главния счетоводител и от работодателя.

Изключение има само за държавните служители , при тях срока за промяна е от 1 януари 2026г.След оформянето ѝ трудовата книжка се връща незабавно на работника или служителя.

Ако след 1 юни 2025 г. трудовата книжка е изгубена или унищожена, съответната дирекция „Инспекция по труда" издава нова и вписва данни за трудовия стаж, придобит преди 1 юни 2025 г.

Въз основа на писмено заявление-декларация на работника или служителя, към което се прилагат удостоверения от работодателите, при които е работил и други оригинални документи, съдържащи тези данни.

В Кодекса на труда беше регламентирано какво ще съдържа всеки единен електронен трудов запис. Основни данни на лицето като имената на работника , личния идентификатор, основание на ТД, датата на сключване на ТД. Определеният срок на договор, при уговорен такъв. Ако има сключени допълнителни споразумения и съответната дата към него.

Електронният трудовият запис ще съдържа и датата и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение ,както и размера на основното трудово възнаграждение.

Ще бъде също проследявано и кодовете на заеманата длъжност и на основната икономическа дейност, в която лицето е заето, съгласно КИД, утвърдена от НСИ, но и кода на населеното място на местоработата на работника или служителя по (ЕКАТТЕ).

В допълнение ще има информация и за продължителността на работното време ,но и продължителността на времето, което се признава за трудов стаж, но и времето, което не се признава за трудов стаж.

В записа също ще има отражение на данни за изплатено обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 222, ал. 2 и 3, съобщения относно запор, предвидени в чл. 512, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс. Данни за уговорения платен годишен отпуск, дните използван платен годишен отпуск, полагащ се за годината на прекратяването на правоотношението.

Всеки нов работодател няма да има достъп до данните за заплатата от предходните работодатели, за да не може да я използва при определянето на текущото трудово възнаграждение.

Всеки работещ ще има достъп до собствените си данни, в новата електронна трудова книжка. Родителите, настойниците и попечителите на работници и служители, ненавършили пълнолетие, ще имат право на достъп до съответния единен електронен трудов запис, до навършване на 18 години на детето.

Хартиената трудовата книжка остава като документ, доказващ стаж при пенсиониране за хората, натрупали стаж преди 1997 година.

Отражение в софтуер за заплати Плюс Минус - връщане на Трудова книжка

След оформлението на хартиената Трудова книжка, тя следва да се върне на работника или служителя.

Като допълнителен документ за връщането й , може да се използва Декларация за връчване на трудова книжка. За да се попълни първо трябва да се входира като шаблон.

Стартира се от Документи/Договори/Редактор на документи, като от падащото меню Шаблон се избира Декларация за връчване на трудова книжка.

При избор на бутон Запиши се визуализира поле с Данни на шаблона и се променя на Потребителски шаблон.

Стартиране на документа с цел попълване се извършва от Документи/Други. По подразбиране се извеждат данните на маркирания служител от дървото.

Документът позволява Запис и последващо отваряне от Справки/Личен състав/Издадени документи,.

Попълнена декларация може да се принтира с бутон Печат.