Начисляване на премии в софтуер за заплати Плюс Минус

Публикувано на: 2023-12-29

В софтуер за заплати Плюс Минус има няколко варианта, които предоставят възможност за начисляване на суми, които да се отразят под формата премии.

Чрез Операция Масово начисляване на суми по избрани пера може да се начисляват суми по определено перо за определен месец.

Начисленията могат да се правят за определен служител, отдел или за цялата фирма.

В програмата следва да се въведе перото, към което ще се начисли сума в поле Перо за запис и да се избере периодът, в който това начисление ще се отрази в поле Месец.

Операцията предоставя възможност да се въвежда фиксирана сума за всички служители в поле Запис на твърда сума в екрана с настройки към операцията.

Друг вариант за изчисляване са сумата е процентно изчисление по определен критерии (база за изчисление).

Пример: Прави се масово начисляване на сума за един служител. Сумата ще бъде записана в перо 107 – Премии за месец Декември 2023г. и ще бъде изчислена на като 20% от основната заплата + ДТВ, начислени на служителя през месец Ноември 2023г.

В раздел Запис на изчислена стойност (екран с настройки) поле Процент се въвежда процентната стойност, която да се изчисли от определена сума. Символ % не се пише в полето. Изчисленията в сумите се правят на база предходни начисления.

В поле Период се избира периодът, на базата на който да се направят начисленията. Те могат да бъдат направени за период по-голям от един месец, като в този случай стойностите за месеците се сумират.

(Ако периодът е м. окт-2023г - м. ное-2023г., за м.окт.2023 лицето има начисление в перо 101 – 2000лв. и в перо 102 сума от 24лв., за м.ное.2023 в перо 101 има 2200лв. и в перо 102 – 26.40лв. В този случай базата за изчисление е 2000+24+2200+26.40 = 4250.40 лв.).

В примера се посочва, че периодът е м. Ноември 2023г.

В поле Изчисляване на база се въвеждат перата, на чиято база ще се сметне премия от 20%, като това са 101 – Заплати и 102- ДТВ за стаж и проф.опит. В празното поле те се описват като формула 101+102. Данните се извеждат с бутон Изведи.*

За м. Ное-2023 изплатената сума от перо 101+102 на лицето (която се ползва за база за изчисление) е 2200+26.40лв. В този случай сумата на премията ще бъде 2226.40 * 20% = 445.28лв. Данните се записват чрез бутон Запиши.

Операция Масово начисляване на суми по избрани пера предоставя възможност суми за служители да бъдат заредени от предварително изготвен файл.

За целта е необходимо файлът да бъде във формат .txt и кодировка ANSI.

В него се посочва името на служителя, така както е описано в дървото с персонала и сумата, която ще бъде начислена, като името и сумата са разделени помежду си с клавиш Tab.

Пример: ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ 250

След като файлът е изготвен, той трябва да се зареди в програмата от бутон Зареди от файл.

Данните от него ще се визуализират на екран. Те могат да бъдат допълнително променяни в програмата преди да се избере бутон Запиши, с който сумите ще се запишат в избраното Перо за запис и посоченият период в поле Месец за служителите.