Публикувано на: 2024-01-03

Промени в Закона за данък върху добавената стойност от 2024 г.

В Държавен вестник, брой 106 от 22.12.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.

Промените влизат в сила от 01.01.2024 г. Само промяната в чл. 102., ал. 4 относно оборота за задължителна регистрация - от 100 000 лв. на 166 000 лв., ще влезе в сила от 01.01.2025 г.

Промяната в прага за задължителна регистрация на 166 000 лв. е в съответствие с директива на Европейския съюз. Цели се създаването на опростен режим за малките предприятия.

Удължава се срокът за прилагане на нулевата ставка на данъка за доставките на хляб и брашно до 30.06.2024 г. До тогава ще действа и намалената 9% ставка за фитнеси, спортни съоръжения и общата туристическа услуга. Ставката от 9% за ресторантьорски услуги ще действа до 31.12.2024 г.

Създава се възможност търговците да издават и електронни фискални бонове, които да предоставят на електронен адрес на получателя.

Търговците, които искат да издават фискални бонове по електронен път задължително трябва да ползват одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите.

За да влезе тази разпоредба в сила, трябва да бъдат направени и съответни промени в Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Към чл. 118 е добавена нова алинея 1а. Когато търговец не издаде касова бележка, клиентът има право да задържи плащането. Не се прилага в случаите, когато нормативните уредби допускат при доставки/продажби в търговски обект да не се издава фискален или системен бон.

Двойно се повишава размерът на глобите за неиздаване на касови бележки - физическите лица, които не са търговци, ще бъдат глобявани с 200 до 1000 лв., а фирмите и едноличните търговци - с 1000 до 4000 лв. При повторно нарушение тези санкции стават от 400 до 2000 лв., и съответно за фирмите - от 2000 до 8000 лв.

Двойно по-висока ще е глобата и за потребителите, които не съхраняват касовата си бележка до напускане на търговския обект - от 5 лв. на 10 лв.

Променен е чл. 80, ал. 2, като се уточнява, че корекция на ползван данъчен кредит не следва да се прави при бракуване на стоки, които впоследствие са станали обект на доставка по чл. 163а от ЗДДС (като отпадъци) или са били унищожени и това е надлежно доказано.

Въвежда се отсрочено плащане на данъка при централизирано оформяне при внос на стоки (чл. 57е, чл. 57ж, чл. 57з). Отсроченото плащане означава, че плащането на ДДС при внос на митницата се отлага за определен период.

Необходимо е лицето да притежава разрешение за отсрочено плащане на вносни мита, издадено или съгласувано от митническите органи в Република България при условията и по реда на митническото законодателство на Европейския съюз.

В чл. 102, ал. 6 – ал. 12 от ЗДДС се въвежда ред за документиране на доставки, когато данъчно задължено лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС.

Дава се възможност след регистрацията тези лица да издадат данъчни документи, в които да начисляват дължимия ДДС за извършените от тях облагаеми доставки за периодите, за които е трябвало да бъдат регистрирани.

Разгледайте още: счетоводен софтуер Плюс Минус