Преизчисляване на количества и средни цени в Плюс Минус

Публикувано на: 2024-06-07

Тази статия има за цел да ви запознае с това кога и как се използва преизчисляването на количества и средни цени в ERP система Плюс минус и какви стъпки трябва да се предприемат преди това.

Стъпки преди Преизчисляването

Задължително преди преизчисляването трябва да се направи архив. Архив в локална версия се прави при излизане от програмата, а в мрежова версия - на компютъра сървър в самия сървър с бутон Архивиране.

За да може в склада преизчисляването да бъде правилно и успешно трябва да има запомнена Инвентаризация. Тя се прави от Операции/ Инвентаризация.

Важно! Инвентаризацията се запомня в програмата с тип ИНВ. Тя не може да бъде коригирана. Ако има нещо сгрешено в нея, трябва да бъде изтрита и въведена отново правилно.

Само когато има правилни начални количества и цени програмата може в зависимост от хронологията на складовите и счетоводните документи и операции да преизчисли.

Важна справка, която трябва да се провери преди преизчисляването, е справката за Движение на стоки от падащото меню Справки.

Важни полета и отметки в Преизчисляването

Първото поле Изчисление на база определя дали преизчисляването ще се прави на база Счетоводни операции или Складови операции. В зависимост от това коя от двете опции е избрана се извеждат различни полета и се пускат различни отметки в частта Настройки.

1. На база Счетоводни операции:

За да се направи преизчисляването за конкретна група от падащото меню в поле Преизчисление на се избира една от трите групи СТОКИ, МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКЦИЯ. Ако в аналитичните признаци има друга различна главна група, която трябва да се избере, се натиска бутон Зареди всички.

Когато не трябва да се вземат под внимание счетоводни операции, в които аналитичния признак е един и същ като например Дебит 302 Материал1/ Кредит 302 Материал1, се включва отметка Да не се отчитат операциите, при които аналитичността е в дебит и кредит.

От отметка Средни цени в склад да са равни на средни цени в счетоводството зависи дали и в складовите операции ще се направи заместването в документа на средна цена. Когато отметката не е включена заместването е само на сумите на счетоводните операции.

В случай, че се желае новите средни цени да се запишат само в конкретни типове документи, се поставя отметка Запис на СР.ЦЕНА само в документи с тип. А, ако се желае, ново-формираните средни цени да се запомнят само в документи с дата по-голяма или равна на избрана дата, се включва отметка Запис на СР.ЦЕНА в опер.и док.с дата по-голяма или равна на.

Когато трябва да се запомнят коригиращи счетоводни операции след извършеното преизчисляване са нужни полетата Дебит и Кредит. Те са автоматично попълнени, но счетоводните сметки в тях могат ръчно да бъдат променяни, и чрез отметка Запис на коригиращи операции към дата се избира датата, на която коригиращата операция да се запомни с документ мемориален ордер.

2. На база Складови операции:

От полето Склад се избира обектът, в който ще се прави преизчислението. Автоматично е избран текущият обект, но ръчно може да се смени. Ако преизчислението трябва да се направи за всички обекти, се поставя отметка Всички складове.

Задължително когато се работи с партиди трябва да е пусната отметка Преизчисление на партиди. При включена отметка програмата преизчислява количествата продукти по партидни номера.

3. Общи полета и отметки и за двете опции:

Чрез полето Филтър може да се избере конкретен артикул или няколко такива и само за тях да се направи преизчисляването. Това поле е активно както на база Счетоводни операции така и на база Складови операции.

Датите, които ще обхващат преизчисляването, се избират от поле Период. При преизчисляване на база Складови операции на дата От се поставя датата на последната Инвентаризация, а на дата До – датата на последно вкарания документ или текущата дата.

За да се закръглят количествата или средните цени до определено число след десетичната запетая се попълват полетата Закръгляне на количествата до и Закръгляне на средните цени до.

В случай, че след бутон Изведи, някой артикул не се изведе най-честата причина е това, че количеството и средната му цена са равни на нула. За целта трябва да се проверява дали отметката Не извеждай редове с количество и средна цена 0 е включена или изключена.

Често в практиката документите, които изписват стоките, се вкарват преди документите, които заприхождават същите стоки. В тези случаи стоката е изкарана на една средна цена, но реално в този момент е трябвало да е с друга защото покупните документи са с по-стара дата от продажните. За да се оправи това в преизчисляването на средни цени и количества се поставя отметка Ср.цена за дата да е на основа на всички доставни операции за датата. С помощта на отметката за всяка дата ще се обходят първо всички документи и операции за доставка на стоките и след това новата цена ще се презапише в изходящите документи и операции за датата.