Публикувано на: 2011-10-25

Данъчно облагане на представителните разходи, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагана (ЗКПО) и Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).

Представителните разходи се облагат с данък върху разходите.За да се обложат с този данък представителните разходи трябва да отговарят на следните условия : - Да са документално обосновани съгласно чл. 10 от ЗКПО. В противен случай същите не се облагат с данък върху разходите. Тези разходи се квалифицират като данъчна постоянна разлика по смисъла на чл.23, ал.1 от ЗКПО, не се признават за данъчни цели в годината на тяхното счетоводно отчитане и с тях се увеличава счетоводният финансов резултат на основание чл.26, т.2 от ЗКПО във връзка с чл.23, ал.2, т.1 от закона. - Да са свързани с дейността

Когато дружеството е отчело през годината представителни разходи, които не са свързани с дейността, същите не се облагат с данък върху разходите.

Тези разходи се квалифицират като данъчна постоянна разлика по смисъла на чл.23, ал.1 от ЗКПО, не се признават за данъчни цели в годината на тяхното счетоводно отчитане и с тях се увеличава счетоводният финансов резултат на основание чл.26, т.1 от ЗКПО във връзка с  чл.23, ал.2, т.1 от закона.

Данъчната ставка, деклариране и внасяне на данъка върху разходите са регламентирани в чл. 216 и 217 на ЗКПО.

Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 3 от ЗДДС правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за представителни или развлекателни цели.

Документиране на представителните разходи с помощта на счетоводен софтуер и складов софтуер Плюс Минус.

В случай, че за представителния разход е издадена фактура от доставчика, в програмата Плюс Минус се въвежда документ Фактура покупка с тип +ФЕ и име на файл facturap7.xls. Документа се попълва по следния начин: - избира се доставчик от Аналитични признаци; - в областта с често използвани счетоводни операции се включва отметка Разходи за услуги и предложената сметка дебит 602 се променя ръчно от клавиатурата на 609 или друга сметка за отчитане на представителните разходи в зависимост от индивидуалния сметкоплан, който прилага предприятието в организацията на счетоводната си отчетност; - в поле Наименование на стоките/услугите се избира аналитичност за отчитане на представителните разходи, напр. РАЗХОДИ:ДРУГИ:ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ; - в поле Коментар се въвежда ръчно от клавиатурата вида на разхода за целите на дневниците за ДДС, напр. други разходи; - от падащото меню Тип на сделката се избира Без право на данъчен кредит;

След запис на документа, в програмата се запомнят следните счетоводни статии:

Д-т с/ка 609 / К-т с/ка 401 – стойността по фактурата с включен ДДС. Д-т с/ка 401 / К-т с/ка 501 – стойността на платената сума в брой.

В случай, че за представителния разход не е издадена фактура, разхода е документално обоснован на основание чл. 10 от ЗКПО, и предприятието е регистрирано лице по ЗДДС, за счетоводното му отчитане се извършва като се въведе документ Протокол с тип ПП и име на файл prtl7.xls. В документа се посочва доставчик, аналитичност и синтетична сметка за отчитане на разхода по начин, аналогичен на описания при въвеждане на фактура. Отметката Необлагаема трябва да е включена, тъй като за представителните разходи е ограничено правото на данъчен кредит.

Ако за представителния разход не е издадена фактура, разхода е документално обоснован на основание чл. 10 от ЗКПО, и предприятието не е регистрирано лице по ЗДДС, за счетоводното му отчитане може да се използват Типови операции (екрана се стартира от меню Операции/Типови операции) или документ Мемориален ордер с тип МО и име на файл mo.xls. Въвеждат се ръчно синтетичните сметки по стопанската операция, стойността и коментара, а аналитичностите се извикват чрез Insert в полетата Аналитичност дебит и Аналитичност кредит.

Начисляване на данък върху представителните разходи с помощта на счетоводен софтуер Плюс Минус.

За целите на начисляване на данъка върху представителните разходи могат да се използват екраните Типови операции (екрана се стартира от меню Операции/Типови операции) или Банкови операции (екрана се стартира от меню Операции/Банкови операции).

Въвеждат се синтетичните сметки за начисляване и изплащане на данъка, аналитичностите към тях и стойността, както следва:

Д-т с/ка 609 - РАЗХОДИ:ДРУГИ РАЗХОДИ:РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ:ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ / К-т с/ка 459 - РАЗЧЕТИ:ДАНЪЦИ:ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ – стойността на дължимия данък върху представителните разходи. Д-т с/ка 459 - РАЗЧЕТИ:ДАНЪЦИ:ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ / К-т с/ка 503 (аналитичността за отчитане на банковата сметка) – стойността на платения данък върху представителните разходи.

Забележка: Предложените аналитчности към счетоводните операции са само примерни.