Публикувано на: 2013-01-03

С въвеждането на единна бюджетна сметка към НАП, считано от 01.01.2013, всички плащания към централния бюджет, НОИ И НЗОК се превеждат с код за вид плащане 11 11 11, а  за всички плащания за ДЗПО продължава да се използва код 58 11 11.

Съгласно чл.7 от КСО, считано от 2013 г., плащането на осигуровките не е обвързано с изплащането на заплатите. Работодателят е длъжен да внесе осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.

С новата версия 6.9999, софтуер за заплати Плюс Минус дава възможност за автоматично попълване на Преводно  нареждане/Вносна бележка за плащане на осигуровки и ДОД, съгласно новите разпоредби.

Както досега,това може да стане от няколко места:

- Меню Операции/Платежни нареждания за социални и здравни осигуровки

- От екран Заплати/бутон Платежни нареждания

- От справка Параграфи НАП/ бутон Платежни нареждания

ОСНОВНИ МОМЕНТИ В НАПРАВЕНИТЕ ПРОМЕНИ:

1. Платежни нареждания/Заплати

Независимо, че плащането на осигуровките не е обвързано с изплащането на заплатите, съгласно чл.42 ал.5 от ЗДДФЛ, ДОД се дължи при окончателното изплащане на възнаграждението, начислено за съответния месец. Съгл. чл.42 ал.6 ако през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец, работодателят внася данъка по чл.42, определен върху брутния размер на сумата от частичните плащания. Това не се прилага за частични плащания за съответния месец, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец е изплатен до 25-о число на следващия месец.

Ето защо в зависимост от задължението за плащане на ДОД в програмата са предвидени  три възможности:

- данните са Изплатени- в Общата сума на задължението към централния бюджет, НОИ и НЗОК се включва сумата на удържания ДОД по чл.42 ал.5 /ДОД от трудови правоотношения/

- данните са Начислени- в Общата сума на задължението към централния бюджет, НОИ и НЗОК не се включва сумата на удържания ДОД по чл.42 ал.5 /ДОД от трудови правоотношения/

- частични плащания в случаите на чл. 42 ал.6 ЗДДФЛ- - в Общата сума на задължението към централния бюджет, НОИ и НЗОК се включва сумата на удържания ДОД по чл.42 ал.6 /ДОД, определен върху брутния размер на сумата от частичните плащания/

2. Платежни нареждания/Аванс

Съгласно промените в КСО, работодателят вече не е длъжен да внася осигуровките, които са за негова сметка при изплащането на авансите.

Внимание!

Ако работодателят дължи осигуровки върху аванси, касаещи 2012 г., тези суми ще бъдат включени в общата сума на дължимите осигуровки за месеца. Тази сума излиза при избор на Платежни нареждания/Заплати от екран Заплати, както и от бутон Платежни нареждания в справката Параграфи НАП. В този случай Отметката  Изплатен аванс през 12.2012 г.не е включена

Ако работодателят е внесъл осигуровките върху изплатените аванси през 2012, отметката  Изплатен аванс през 12.2012 г. трябва да е включена**.**

Ако желаем  да изведем справки за стари периоди, избираме подменю Аванс (преди 2013) и махаме отметката Използвай кодове за плащане от следващата година.

3. Платежни нареждания/Самоосигуряващи се лица

Както досега, осигурителните вноски на самоосигуряващите се лица следва да бъдат превеждани по ЕГН и име на лицето. Ето защо те следва да бъдат извеждани поотделно, независимо че кода за вид плащане е еднакъв с този на фирмата. Припомняме, че при различна адресна регистрация на самоосигуряващото се лице от тази на фирмата, банковите сметки за превод към НАП, също би следвало да са различни.

Когато  обаче избраното самоосигуряващо се лице полага личен труд и има начислен ДОД за полученото възнаграждение, сумата следва да се внесе по Булстат на фирмата -осигурител.

Сумите във всяко от платежните нареждания могат да бъдат променяни на ръка, а при следващо извеждане ще бъдат попълнени първоначално пресметнатите суми за дължими осигуровки.

4. Попълване на Банкови сметки НАП

Банковите сметки на съответната ТД на НАП остават две. Те се попълват автоматично, като предварително е необходимо да се направи следното: Натискаме бутон Настройка.

Избираме съответната ТД на НАП от падащото меню. Сметките за превод на осигуровките по фондове се зареждат автоматично. Натиска бутон Запиши за текущата фирма или Запиши за всички фирми.

След затваряне на прозореца за настройка, програмата ще изведе съобщение, че трябва да стартирате платежните отново, и банковите сметки ще се заредят. Тази настройка се прави само когато платежните се извеждат за първи път или има смяна в сметките на получателя. След като веднъж са записани, при следващо стартиране на платежните, банковите сметки на НАП ще бъдат попълнени, и няма нужда да се зареждат всеки път.

5. Вид на документа – според указанията на НАП като вид на документа се

препоръчва да стои 09. Освен това отпадат като задължителни реквизити „номер на документа, по който се плаща"; “Дата (ддммгггг) на документа”; “Период, за който се плаща“

Избор на различните преводни  нареждания се осъществява както досега посредством бутоните в горната част на екрана

След като се отвори съответното платежно, можем да стъпим в полето за сума, и ръчно да я променим. При следващо извеждане, ще бъде попълнена отново първоначално пресметнатата сума.

Вижте полезна информация и за софтуер за магазин Плюс Минус