Публикувано на: 2011-12-22

В новата версия на софтуер за заплати Плюс Минус от 05.12.2011 са направени промени в модул Почасово заплащане.  Добавени са нови възможности, свързани са с въвеждането на отсъствия по график и с изравняване на работното време за период когато се работи на смени с продължителност различна от 8 часа. Тези нови функционалности само разширяват обхвата и възможностите на модула, и по никакъв начин не заменят досегашния начин на работа. Решение на потребителите е дали ще ги ползват или не.

Въвеждането на отсъствия по график Първата и основна промяна е свързана с въвеждането на отсъствия по график, което се стартира от бутона [Отс.график] от лентата с бутони в работния фиш.

В екрана има добавена отметка “Изчисляване на работни дни на база часове от график“. Тази отметка пресмята дните в болничен като приравнява продължителността на работните смени от часове в дни на 8 часа. Преди това часовете нощен труд се приравняват към дневен.

Пример: С__лужител работи на 12-часови смени. I_-ва от 08:00-20:00 и_ II_-ра от 20:00 до 08:00._ Ако ползва болничен за два от дните, в които е на работа по график, по стандартния начин това са два дни в болничен. Но ако поставим отметката, и тогава изберем периода на отсъствието, дните в отсъствие ще бъдат три. В примера имаме една дневна смяна с продължителност 12 часа и една в която има 4 часа дневен труд и 8 часа нощен. Общият брой часове в отсъствие е (12 часа дневен труд от първата смяна)+(4 дневен труд от втората)+(8 часа нощен труд от втора смяна, който приравнен към дневен е 9 часа). Значи о__б__що имаме 12+4+9=25 часа, които разделени на 8 са 3 дни.

Не е задължително да записвате отсъствията по този начин. Ако не поставите отметката, дните в отсъствие ще бъдат колкото са работните дни по график. В посочения пример, ако не поставим отметката**,** дните в болничен ще бъдат два. Изчисляването на отсъствията в часове има смисъл да се ползва когато продължителността на работните смени е различна от 8 часа.

За да се ползва изчисляването на отсъствията в часове, отметката трябва да се постави преди да изберете периода на отсъствието.

Можем да запазим за постоянно избрания начин за пресмятане с  натискане на бутона [Запиши настройка].

Изчисляване на отсъствията в часове

Другата промяна е в пресмятането на нормата от часове за месеца при изравняване на работното време за период.  Тази опция се стартира от меню Операции/Почасово заплащане/Изравняване на работното време за период на сумирано отчитане. В екрана с предварителни настройки има добавени нови отметки:

Първата е „При изчисление на нормата отсъствията да се изчисляват в часове****. Отметката се поставя ако сме възприели изчисляване на отсъствията в часове, и когато работните смени са с продължителност различна от 8 часа.

По този начин нормата за месеца на всеки служител ще бъде пресметната така: (Брой работни дни Х 8 часа) минус часове в отсъствие.

Пример: С__лужител работи на 12 часови смени и ползва болничен за 2 дни. Ако поставим отметката, от нормата ще бъдат извадени 24 часа (това са 2 работни смени Х 12 часа). Ако не я поставим, от нормата ще бъдат извадени 2 дни. Разликата е в това, че ако месецът има 21 работни дни, нормата за пълен месец е брой работни дни, умножени по законоустановената продължителност на работното време, т.е. 8 часа, или 168 за месеца.

В единия случай, нормата ще бъда пресметната така: (21 работни дни-2 дни в болничен)Х8 часа, или 152 часа. При отработени повече от 152 часа, на това лице ще бъде начислено доплащане за извънреден труд.

Ако поставим отметката, нормата ще бъде изчислена така: 168 часа-24 часа(това са 2 дни в болничен по 12 часа) или 144 часа. При отработени повече, се заплаща извънреден труд. Тази отметка има смисъл да се поставя ако продължителността на работните смени е различна от 8 часа.

Ако не я поставим_, нормата ще бъде пресметната по стандартния начин-брой дни на код 101, умножени по 8 часа или по работното време в картона._

Преизчисляване сума болничен за работодател Другата нова отметка в екрана-„Преизчисляване сума болничен за работодател “ се ползва когато искаме да изчислим сумата на болничния за работодател в часове, а не в дни-т.е. формирана часова ставка, умножена по часовете в болничен.

Стандартно програмата изчислява сумата на болничния за работодател във фиша, и това е направено в дни. Ако искаме да бъде в часове , трябва да поставим отметката.

Часовата ставка се пресмята така: (Основна заплата+клас)/(брой работни дни от месеца по календар Х 8 часа). За да добавим допълнителни пера, които да се включат към базата за изчисляване, трябва да ги напишем в поле „Изчисляване на часова ставка на база“. След това получената ставка се умножава по часовете в болничен (като има ограничение дните за р-тел да са най-много 3) и се формира сумата за работодател.

Внимание! По този начин програмата само ще изчисли сумата на болничния за работодател в часове, и ще можете да я видите, но тя няма да се запише автоматично във фиша с начисленията. Там ще стои сума, която е изчислена в дни по стандартния начин. Ако искате да ползвате сумата за работодател в часове, и тя да замени стандартно пресметнатата, трябва да я запишете ръчно във фиша на код 13, и да не пускате автоматично начисляване на заплати след това.

Рекапитулация на часовете по график

В графика по часове, който се стартира от бутона [График] във фиша, е добавена рекапитулация на общия брой записани часове по график. Получавате информация за часовете дневен, нощен и нощен приравнен към дневен труд, които са сравнени с нормата за пълен месец.

По този начин ще можете да видите веднага, още при изготвянето на графика дали съответният служител покрива нормата за месеца или не и съответно налагат ли се корекции по графика.

Внимание! Броят часове се преизчислява при промяна на графика. Трябва да имате предвид, че  в нормата не се приспадат въведените отсъствия! Това поле служи само при първоначално попълване на графика на лицето. За да видите колко е нормата с приспаднати отсъствия, трябва да запишете работните карти, да начислите заплатите и да стартирате Операции/Почасово заплащане/Изравняване на работното време за период.

В справка за работното време по график са добавени допълнителни колони. В тях се извежда информация за отсъствията, общия брой работни часове по график и брой часове в отсъствие.

Предвидени са две колони за отразяване на броя отработени часове. В едната се извежда информация за часовете дневен и часовете нощен труд, и в отделна колона нощният труд е преизчислен към дневен и е отразен общият брой отработени часове.