Полезни функции в модул Склад, които биха улеснили работата с Плюс Минус 7

Публикувано на: 2024-01-15

В складов софтуер Плюс Минус има различни параметри и настройки, използването на които улеснява и ускорява работата с програмата.

Ето някои от тях:

Параметър Доставчик

Към параметрите на стоката е добавен параметър Доставчик. В полето се избира контрагентът, от който се закупува стоката.

При избор на стоката във Фактура покупка / Заявка входяща, автоматично в поле Доставчик ще се зареди избрания в параметъра контрагент.

Параметърът се използва и за автоматично генериране на заявки за доставки от справка Минимални количества.

Параметър ДДС %

Към параметрите на стоката е добавен параметър ДДС%. В полето се въвежда данъчната ставка на стоката.

При избор на стоката в документите, автоматично в колона ДДС % ще се зареди ставката на стоката от параметъра.

По този начин програмата ще начисли коректно ДДС на стоките без да са необходими допълнителни настройки в документа.

Параметърът се прилага във всички документи с изключение на Фактура покупка. За да се приложи и там, е необходимо преди извикване на стоките да се включи отметка Прилагане на ДДС % от склад.

Отметка Последна цена за партньора

В настройките на документи – Фактура продажба, Касова бележка и Складова разписка е добавена отметка Последна цена на партньора.

Когато отметката е изключена, след избор на артикула, в колона Цена ще се зареди избраната (в поле Продажба по) продажна цена на артикула от склада.

Когато отметката се включи, ще се зареди продажната цена на артикула от последния записан документ към избрания контрагент.

За да работи коректно отметката, е необходимо първо тя да се включи, после да се избере клиентът и след това артикулите.

Отметка Ценови правила

В програмата е разработена операция Ценови правила. С нея може да дефинирате ценовата политика на фирмата чрез задаване на – отстъпки, надценки или фиксирани цени за всички контрагенти или за част от тях.

В настройките на документи – Фактура продажба, Касова бележка, Складова разписка, Заявка – изходяща и Поръчка е добавена отметка Ценови правила.

Когато отметката е изключена, след избор на артикула, в колона Цена ще се зареди избраната (в поле Продажба по) продажна цена на артикула от склада.

Когато отметката се включи, предварително зададените ценови правила (в операция Ценови правила) ще се приложат при изчисление на цените на артикулите.

За да работи коректно отметката, е необходимо първо тя да се включи, после да се избере клиентът и след това артикулите.

Автоматично изписване на партиди

Програмата предоставя възможност за работа с партиди. В настройката на колоните на всеки един документ са добавени колони Партида и Срок на годност. В тях потребителите ръчно могат да въвеждат / избират желаната партида.

Разработена е възможност за автоматично изписване на партиди на базата на предварителни настройки.

За целта, в меню Сервиз / Настройки / Склад, е необходимо да се включи отметка Автоматичен избор на партиди и да се направят желаните настройки в полета Подреждане по, Ред на извеждане и Ред на извеждане.

Когато настройките се запишат, след като артикулът се извика в документа, към него НЕ се извиква ръчно партида. Тя се зарежда автоматично след запис на документа. Визуализира се при преотваряне на документа. Партидата се зарежда на база направените настройки.