Полагаем отпуск

Правилно зареждане и прехвърляне на полагаем отпуск и възможност за коректно проследяване на използван и неизползван полагаем отпуск.

Публикувано на: 2023-08-16

Съгласно чл. 155, ал.1 КТ всеки работник има право на платен годишен отпуск.

Размерът на платения годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни годишно.

Някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата имат право на удължен платен годишен отпуск, в който е включен отпускът по ал. 4.

Категориите работници и служители и минималният размер на този отпуск са определени с наредба на Министерския съвет.

Полагаем отпуск

Полагаем отпуск

За да ползва това право е необходимо да е придобил най-малко 4 месеца трудов стаж.

Без значение е дали този стаж е при един или повече работодатели. Веднъж придобито, правото на платен годишен отпуск се запазва до края на трудовата дейност на работника или служителя.

Съгласно чл. 22 от Наредба за работното време, почивките и отпуските:

  • Когато част от трудовият стаж е придобита през една календарна година и друга част - през следващата календарна година, работникът /служителят има право на платен годишен отпуск за първата календарна година пропорционално на трудовия му стаж през тази година, а за втората година придобива право на платен годишен отпуск в пълен размер.

Съгласно чл.23 от същата наредба:

  • Ако работникът/ служителят работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), той има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. Например лице, което е назначено на работно време 4 часа, при законоустановени за длъжността 8, има право на платен годишен отпуск в размер на 20 работни дни, ако не е уговорен по-дълъг срок.

Времето, през което служителят е в платен годишен отпуск се зачита за трудов и осигурителен стаж.

Последователност на работа в софтуер за заплати Плюс Минус 7

. . .

Зареждане на полагаем отпуск

Зареждане на полагаем отпуск

Зареждане на полагаем отпуск

Зареждането става от Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд / Полагаем отпуск – Операция Зареждане на полагаем отпуск , избира се текущата година и се извежда. Зареждане на полагаем отпуск е нужно да се прави, преди започване на нова година.

Отпуск може да се зареди, както за текущата година, така и за минали години (например при първоначално започване на работа с Плюс Минус).

Ако освен за текущата година, бъде зареден отпуск и за минали години, при ползването му от служителя и отразяване в екран Отсъствия , първо ще се приспадат дните от минали години. За да се запишат използваните и полагаеми дни се натиска бутон Запиши в панела с настройки.

По този начин заредени полагаемите дни, при опит за въвеждане в екран Отсъствия платен отпуск по чл. 155 ал.1 с повече дни от колкото се полагат на служителя, програмата ще индикира, че се прави опит за записване на повече полагащи се дни.

Справка за използван полагаем отпуск

Справката се извежда от Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд / Полагаем отпускСправка за използван полагаем отпуск, избира се към кой месец да се направи справката и се извежда.

Информацията, която се вижда в справката е полагаемия отпуск по години, използвания отпуск към месеца който предварително е зададен, остатъка за съответните години и общия остатък.

Пример: Служител със заредени дни: 7 за 2022г. и 20 за 2023г., през юни месец е използвал 5 дни платен отпуск по чл. 155 ал. 1.

Информацията, която ще се визуализира, ако е избрана справката да се изведе към август месец е: полагаем 2022г. – 7 / полагаем 2023г. – 20 / използван към Авг-2023 – 5 / остатък 2022 – 2 / остатък 2023 - 20 / общ остатък 22.

Прехвърляне на остатък платен отпуск

Операцията се извежда от Справки / Отсъствия, присъствени дни и извънреден труд / Полагаем отпуск - Прехвърляне на остатък платен отпуск, избира се годината от която се прехвърля пл. отпуск и се извежда.

При извеждане програмата показва съобщение в което предупреждава, че ако има записани дни в следващата година, информацията ще се замени с тази, която към момента се прави опит да се прехвърли.

След прехвърляне се извежда обобщителна таблица, от кои години има остатъци и какъв е броя на общия остатък, която информация отива в следващата година.

Прехвърлянето на остатък платен отпуск е нужно да се прави, след приключване на минала година.

Зареждане на полагаем отпуск

Справка за използван полагаем отпуск

Прехвърляне на остатък платен отпуск