Публикувано на: 2020-02-02

Уважаеми клиенти,
Новата версия на Плюс Минус 7 с промени към 27.01.2020г. е достъпна за изтегляне.

В Плюс Минус 7 са добавени следните функции:

Счетоводен софтуер

 • Добавена е възможност за автоматично изпращане на фактури по имейл
 • Добавена е възможност за добавяне на до три банкови сметки във Фактура продажба / проформа
 • Добавена е възможност за двуезичен печат в документ Фактура продажба
 • Добавена е възможност за показване / скриване на колони в документите
 • Добавена е възможност за автоматично попълване на поле платено на фактурата, когато се издава кредитно известие по сметка
 • Добавена е възможност за допълване и редакция на счетоводните операции при издаване на документ
 • Добавена е възможност за създаване на шаблони на типови операцаии и банкови операции
 • Добавена е възможност за записване на документите с различни типове
 • Добавена е възможност за въвеждане на документи с различна номерация от отделните потребители
 • Добавена е възможност за избор на Валута и Курс, които да се отнасят за всички редове в документите
 • Добавен е ред за Допълнителни коментари във Фактура продажба с настройка за запомнянето му
 • Добавена е възможност за запис на фиксиран курс
 • Добавена е възможност за бързо и лесно обвързване на платежни документи
 • Добавена е възможност за импортиране на банкови операции
 • Добавени са документи за отчитане по специалния режим за съкратено обслужване на едно гише (MOSS)
 • Добавени са документи за отчитане по режимът за касова отчетност на ДДС
 • Добавена е възможност за автоматично приключване сметките от гр.60 още със записването на фактура
 • Добавена е възможност за автоматично разпределяне на транспортните разходи чрез документ
 • В документ Фактура покупка е добавена възможност счетоводните операции да се записват на различна дата (поле Счетоводна дата)
 • В документите е добавена настройка в полетата да се извежда само група аналитични признаци съответстваща на операцията. Например: Във фактура продажба в полето за получател се отваря само група КЛИЕНТИ от екран АП, ако в Продажба на е избрано Стоки, в поле Име се извежда само група СТОКИ и т.н.
 • Добавено е бързо търсене на Клиент или Доставчик в документите – чрез въвеждане на част от името или Булстат
 • Добавена е възможност за настройване печата на справките
 • Добавена е справка по приходен/разходен център
 • Добавена е операция/Табло, което извежда графична информация за приходите, разходите и сумите по издадените документи
 • Добавена е операция/Клиентско табло, което извежда информация за плащанията на конкретен клиент и добавяне на нови документи към клиента
 • Добавени са Анализни справки
 • Добавена е възможност за сравнение между салдата от аналитичната оборотна ведомост и избрана синтетична сметка или салдо и стойност за неплатени документи
 • Добавена е възможност за следене на плащанията / задълженията от клиенти и към доставчици
 • Добавена е възможност за обединяване на данните в отчетите от файл
 • Добавена е възможност за създаване на Бюджетен план и за следене на неговото изпълнение
 • Добавена е възможност за бързо и лесно начисляване на амортизации и извеждане на справки за дълготрайните активи
 • Добавена е възможност за прехвърляне на документи от една инсталация / база на програмата в друга по дата на документа, по дата на създавване и / или промяна
 • Добавена е възможност за работа с документите с клавишни комбинации
 • Добавена е възможност за извеждане на броя на въведените счетоводни операции за зададен период
 • Във всички отчети са добавени полета за съставител и управител
 • В справките е добавена е възможност за сортиране на документите по дата на документа, счетоводна дата, дата на създаване
 • При добавяне на аналитичен признак изтрива интервалите преди и след името му, както и променя двойните и тройни интервали в името му в единични
 • Добавена е възможност за автоматично отваряне на папката след запис на файловете за ДДС
 • Добавена е възможност за показване на рамки в документите и справките
 • При създаване на документите има възможност за добавяне на нови клиенти, доставчици, артикули и др с параметрите им, директно в бланката на документа
 • Добавена е възможност за създаване на файл с платежни нареждания за плащания към доставчици за електронно банкиране
 • В документите е добавено допълнително поле за въвеждане на Кост център
 • В справка Отчет по журнал на документите е добавена е възможност за филтриране по Кост център
 • В справките е добавена възможност за настройване до кой знак да бъде закръглянето на стойностите и / или количествата

Складов софтуер

 • Възможност за директно добавяне на стоки в склада с бутон Добави, промяна на параметрите с бутон Промени и определяне на изгледа на колоните в склада с бутон Настройки
 • Възможност за зареждане на номенклатури в склада от Аналитични признаци – Четене на предварително изготвен файл в конкретен склад
 • Добавено е Табло, което извежда графична информация за всички складови операции
 • Добавена е възможност за запис на фиксиран курс
 • Добавено Клиентско табло, което извежда информация за плащанията на конкретен клиент и добавяне на нови документи към клиента
 • В ценовите правила е добавена възможност за задаване на формули, по които да се изчисляват отстъпките
 • Добавена е възможност за инвентаризация на склада и автоматично генериране на протокол за брак при липси
 • Добавена е възможност за импорт на файл с наличностите в Инвентаризацията
 • Добавена е възможност за импорт на файл от безжичен скенер с наличностите в Инвентаризацията
 • Добавена е възможност за работа с баркод четец във всички документи, включително с теглови баркод
 • Добавена е възможост за бързо търсене по име или по код на стоките в документите
 • Добавена е възможност за работа с до 3 мерни единици на артикулите
 • Добавена е операция Баркод генератор
 • Добавен е документ за компенсиране на липси със излишъци
 • Добавена е възможност преоценка на стоките да се прави ръчно или чрез импорт от файл
 • Добавена е възможност в документите, при избор на стоки кои колони да се виждат в падащото меню със стоките от склада
 • Добавена е възможност за автоматичен избор на партиди в документите
 • Добавена е справка Графики за удобно визуализиране на складовите операции за зададен период

Софтуер за заплати

 • Автоматично разпращане на фишове за заплати по email
 • Добавена е възможност за задаване на subject и текст към email-ите за фишовете за заплати
 • Добавена е справка по чл.73, ал.6
 • Добавена е справка за графично представяне на планирани отпуски и / или използвани отсъствия за определен период
 • Добавена е възможност за редакция на съществуващи документи и добавяне на нови по потребителски шаблони
 • Добавена е възможност за създаване на различни шаблони на ведомост за заплати
 • Добавен е документ Декларация за съгласие за обработване на лични данни
 • Добавена е възможност за запис на шаблони на Длъжностна характеристика
 • Добавена е възможност за импорт на графици за служители на почасово заплащане
 • Опростено въвеждане на шаблони за графици
 • Добавена е възможност за запис на запори и за формиране на файл за тяхното плащане
 • Добавена е възможност за запис във файл на сумите на осигуровките по параграфи за електронно банкиране
 • Добавена е възможност за ограничаване достъпа до лични данни, във връзка със спазването на изискванията на GDPR
 • В справките е добавена възможност за замразяване на реда с имената на колоните (Freeze)
 • Добавена е възможност за автоматично отваряне на папката след запис на файловете за НОИ и НАП
 • За въвеждане на отпуск по чл.164б, ал.8 е добавено отсъствие с код 45 Отпуск при осиновяване на дете – осиновител

Софтуер за магазини и търговски обекти

 • Добавено е Автоматично откриване на свързано фискално устройство
 • Добавена е Настройка на плащанията на фискалното устройство
 • Добавени са видове плащания Наложен платеж и Пощенски превод
 • Синхронизирани са Приключване на касата и Дневен финансов отчет с нулиране
 • Добавени са Експорт и Печат на касата