Плюс Минус 7 с промени към 22.05.2024 г.

Плюс Минус ERP, актуализирана версия с последните промени в законодателството към 22.05.2024 г.

Публикувано на: 2024-05-22

Уважаеми клиенти,

Новата версия на Плюс Минус 7 към 22.05.2024 г. е достъпна за изтегляне.
Това са някои от промените в нея:

СОФТУЕР ЗА ЗАПЛАТИ

 • От 01.04.2024 г. дължимите социални и здравноосигурителни вноски за лицата с вид осигурен 42 – Учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение), са изцяло за сметка на държавния бюджет.
 • В операция Непълна работна седмица към видовете осигурен е добавен и 42.
 • Актуализирана е тримесечната Справка за статистиката за 2024 г.
 • В настройките на документ Приложение №9 е добавено поле Диагноза по МКБ10. Данните от това поле се извеждат в справка Дневник на приетите болнични листи.
 • Актуализирана е бланката на документ Приложение № 18 – Заявление – декларация за изплащане на неполучени от починало лице парични обезщетения и помощи.
 • Добавена е възможност за начисляване на до три аванса от операция Аванс. В тази връзка, в екран Заплати са добавени пера: 236 – Аванс 2 и 237 – Аванс 3.
 • В операция Аванс е разработена възможност за зареждане на предварително подготвен файл със суми на авансите.
 • В справка Авансова ведомост е добавено падащо меню Извеждане на, в което се посочва дали справката да изведе информация за всички начислени аванси или за аванс от конкретно перо.
 • В справка Файл за превод на заплати по дебитни карти са добавени възможности Аванс 2 и Аванс 3 в падащо меню Изплащане на.
 • Актуализирана е операция Начисляване на бонуси. Добавена е възможност за начисляване на ДТВ за постигнати резултати и 13-та заплата.
 • В операция Осчетоводяване на заплати е добавена нова отметка Извеждане само на осиг. доп. възнаграждения минал месец. В падащото меню се избира видът на бонуса, начислен от операция Начисляване на бонуси.
 • В справки Ведомост за заплати и Фишове за заплати е добавена нова отметка Извеждане на данни преди доп. възнагр. В падащото меню се избира видът на бонуса, начислен от операция Начисляване на бонуси.
 • В справка Параграфи НАП в падащо меню Данните са е добавена нова възможност – Осигуровки доп. начисления минал месец. При избора ѝ, се извежда допълнително падащо меню – Вид доп. начисление., в което се избира видът на бонуса, начислен от операция Начисляване на бонуси. Също така са добавени нови отметки: Включване на разлика перо ДОД след начисление на ДТВ за постигнати резултати и Включване на разлика перо ДОД след начисление на 13-та заплата.
 • В операция Декларация обр. 6 са добавени нови видове плащания във връзка с промените в начисляването на бонуси – Осигуровки ДТВ минал месец, Дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ ДТВ минал месец, Осигуровки 13-та заплата минал месец и Дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ 13-та заплата минал месец.

СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР

 • Актуализирани са бюджетните отчети за 2024 г.
 • В настройките на документ Касови продажби с тип КП и файл cashsale.pm е добавено поле Пълен номер. В полето се попълва номерът на документа, с който да постъпи в дневника на продажбите, ако съдържа и други символи освен цифри.
 • В настройките на документ Протокол за закупени стоки или материали без документ с тип ПП и файл prtcl7.pm е добавено поле Пълен номер. В полето се попълва номерът на документа, с който да постъпи в дневника на покупките, ако съдържа и други символи освен цифри.
 • Актуализиран е импортът на банкови извлечения в операция Банка.