Плюс Минус 7 с промени към 15.03.2024 г.

Плюс Минус ERP, актуализирана версия с последните промени в законодателството към 15.03.2024 г.

Публикувано на: 2024-03-15

Уважаеми клиенти,

Новата версия на Плюс Минус 7 към 15.03.2024 г. е достъпна за изтегляне.
Това са някои от промените в нея:

СОФТУЕР ЗА ЗАПЛАТИ

  • Добавен нов вид осигурен – 41 – за лицата по чл. 4а1 от КСО (лица, които извършват дейност по събиране на диворастящи гъби и плодове), съгласно промени на Наредба Н-13.
  • Добавен нов вид осигурен – 42 – за учениците, включени в обучение чрез работа (дуална система на обучение), съгласно промени на Наредба Н-13.
  • В Декларация обр. 6 е добавен нов вид плащане с код 7 – Дължими вноски за лица по чл. 4а1 от КСО и данък по чл. 41а от ЗДДФЛ /вид осигурен 41/, съгласно промени в Наредба Н-13.
  • В екран Заплати е добавено перо 2001 – Командировъчни до двукратния р-р. Сумата от перото постъпва в Служебна бележка – необлагаем доход и Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.
  • В Хоризонтална и Вертикална рекапитулация е добавено извеждане по избрана бригада.

СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР

  • Актуализирани са данъчните ставки на държавите – членки на ЕС за 2024 г.
  • Актуализирана е Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и приложенията към нея за 2023 г., съгласно образец на НАП..
  • Актуализиран е експортът към НАП на Декларация по чл. 92 от ЗКПО.

СКЛАДОВ СОФТУЕР

  • Добавен е бутон Изпрати към НАП в справка Декларация на стоки с висок фискален риск, за изпращане на декларациите за движение на СВФР към НАП, посредством ключ за API на НАП.