Плюс Минус 7 с промени към 23.01.2024 г.

Плюс Минус ERP, актуализирана версия с последните промени в законодателството към 23.01.2024 г.

Публикувано на: 2024-01-23

Уважаеми клиенти,

Новата версия на Плюс Минус 7 към 23.01.2024 г. е достъпна за изтегляне.
Това са някои от промените в нея:

СОФТУЕР ЗА ЗАПЛАТИ

 • Актуализиран е списъкът с длъжностите в НКПД за 2024 година.
 • Актуализирана е Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, съгласно образец на НАП.
 • Актуализирана е Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ, съгласно образец на НАП.
 • Актуализирана е Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2023 г., съгласно образец на НАП.
 • Добавена е Декларации 1 и 6, за генериране и изпращане към НАП на декларация обр. 1 и обр. 6 посредством ключ за API на НАП.
 • В операция Осчетоводяване на заплати е променена синтетичната сметка при отчитане на болнични за сметка на работодател и суми за социални разходи – от 605 на 604 (от 6051 на 6042 в бюджетна фирма).

СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР

 • Актуализиран е Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия за 2023 г.
 • Актуализиран е Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс и физическите лица, осъществяващи стопанска дейност за 2023 г.
 • Актуализиран е Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел за 2023 г.
 • Актуализирана е Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и приложенията към нея за 2023 г., съгласно образец на НАП.
 • Актуализирана е Единна бюджетна класификация за 2024 г., в съответствие с публикувания документ в сайта на Министерство на финансите.