Плюс Минус 7 с промени към 12.01.2023 г.

Плюс Минус ERP, актуализирана версия с последните промени в законодателството към 12.01.2023 г.

Публикувано на: 2023-01-12

Уважаеми клиенти,

Новата версия на Плюс Минус 7 към 12.01.2023 г. е достъпна за изтегляне. Някои от промените в нея са:

Софтуер за заплати

 • Актуализирана е Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ , съгласно образец на НАП. Основните промени са в новите колони 10 и 11 относно възстановена сума по § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г. и удържания данък.
 • Актуализирана е Служебна бележка за доходи от друга стопанска дейност, наем и др. по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ , съгласно образец на НАП. Основната промяна е, че се добавя код 3061 Доходи от упражняване на свободна професия като адвокат, който се попълва за доходи, придобити след 01.01.2023 г.
 • Добавен е нов документ Служебна бележка за необлагаеми доходи от трудови правоотношения по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ във връзка с § 8 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ , съгласно образец на НАП.
 • Актуализирана е Справка за статистиката за IV-то тримесечие на 2022 г., в съответствие с бланката, публикувана от НСИ.
 • Актуализирана е Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2022 г. (Таблици №1 и №2), съгласно образец на НАП.
 • Актуализирани са официалните празници за 2023 г.
 • Актуализирана е Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ** и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО **за дължими данъци , съгласно образец на НАП.
 • Актуализиран е списъка с длъжностите в НКПД за 2023 г., в съответствие с публикувания документ в сайта на Министерство на труда и социалната политика.
 • Актуализирана е Справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ , съгласно образец на НАП. Основната промяна е, че е добавен нов код на дохода 903.
 • Актуализирана е Справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ , съгласно публикуваните в сайта на НАП нова структура и формат. Променен е обхватът на доходите, добавени са нови колони 7а и 7б относно възстановена сума по § 2, ал. 7 от ПЗР на ЗДБРБ за 2022 г. и удържания данък, както и нови редове 104-109.
 • Актуализирана е Минималната работна заплата за 2023 г. – в ДВ бр. 1 от 03.01.2023 г. е обнародвано ПМС № 497 от 29.12.2022 г. и считано от 01.01.2023 г. минималната работна заплата е променена от 710 на 780 лв.
 • Актуализирана е ставката за нощен труд спрямо минималната работна заплата за 2023 г. – съгласно чл. 8 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата добавката за нощен труд става не по-малка от 1.17 лв.
 • Запазени са: минималният осигурителен доход ( 710 лв. ), минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица ( 710 лв. ), минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители ( 710 лв. ), максималният осигурителен доход ( 3400 лв. ), както и обезщетението за гледане на дете ( 710 лв. ).
 • Запазена е необлагаемата част на ваучерите за храна от 200 лв.

Счетоводен софтуер

 • Актуализирана е Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и приложенията към нея за 2022 г., съгласно образец на НАП.
 • Актуализиран е Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия , съгласно образец на НСИ и НАП за отчетна година 2022.
 • Актуализиран е Годишен отчет за дейността на предприятията, несъставящи баланс , съгласно образец на НСИ и НАП за отчетна година 2022.
 • Актуализиран е Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел , съгласно образец на НСИ и НАП за отчетна година 2022.
 • Актуализирана е Единна бюджетна класификация за 2023 г., в съответствие с публикувания документ в сайта на Министерство на финансите.
 • В документ Фактура продажба е добавена възможност за въвеждане на пълен номер във връзка със самофактуриране от чуждестранен получател – добавена е отметка Самофактуриране в раздел Опции.