Публикувано на: 2012-11-28

Софтуер за заплати

В образец УП - 2 е разработена възможност за обединяване на данните по ЕГН и извеждане на документа за всички видове осигурени.

В образец УП - 3 е разработена възможност за обединяване на данните по ЕГН,извеждане на документа за всички видове осигурени и експорт на бланката в PDF.

В документ Изчисляване на обезщетения е разработена възможност за обединяване на данните по ЕГН.

Разработен е нов вид на документ Сметка за изплатени суми и нова възможност за разпределяне на сумите по периоди - в случаите когато се изплащат възнаграждения за няколко месеца наведнъж. По този начин със запис на една сметка, програмата ще разпредели сумите по посочените месеци, а текущия документ ще се запише без данни за осигуряване. Ще можете да генерирате обр. 1 за всеки от месеците, които сте посочили.

Разработен е нов вид на справките Разходи на работодателя за труд, Получени суми - касово или безкасово, Изплатени суми по граждански договори, Изплатени суми по избрани пера, Изплатени суми през годината - по пера, Изплатени суми през годината - по месеци, Осчетоводяване на заплати, Рекапитулация - хоризонтална, Авансова ведомост, Начислен ДОД за годината.

В справка Получени суми - касово или безкасово са добавени възможност за извеждане на данните за група отдели и възможност за промяна настройките на извежданите данни.

В справка Изплатени суми по граждански договори е добавена възможност за извеждане на данните за група отдели.

В справка Изплатени суми по избрани пера е добавена възможност за извеждане на данните за посочен вид осигурен.

В справка Изплатени суми през годината - по месеци е добавена възможност за експорт на данните в Excel и във формат CSV.

Съгласно промените в Наредба Н-8, приети в ДВ бр.68/04.09.2012 г. е добавен нов вид осигурено лице 96 Лица по чл. 4 ал.9 от КСО - Съпрузите на лицата по ал. 3, т. 1 и 4, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност. По свое желание и за своя сметка могат да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени по ал. 1 и/или ал. 3, т. 1, 2 и 4, и/или чл. 4а.

Счетоводен софтуер

В документите Фактура покупка, Фактура покупка с ТО, Фактура продажба и Фактура продажба с ТО е разработена възможност за запис и извеждане при повторно отваряне на доставчици/клиенти по аванси.

Добавена е възможност за приключване на салдо по аналитични признаци на основата на начални салда за посочена предходна година и движението до 31.12. на годината, която се приключва.

В документ Касови продажби е добавена възможност за продажба едновременно на стоки, услуги и др.

В справка Хронологична ведомост синтетична е добавена настройка Група/и АП при нач. салдо, за случаите, в които началното салдо по сметката е заредено по няколко аналитични признака, но по една синтетична сметка, или по няколоко синтетични сметки, но по един аналитичен признак.

В Инвентаризационен опис е добавена настройка Преизчисли начислената амортизация към края на периода посочен за извеждане на наличните активи.

В справка Издадени документи е добавена възможност при извеждане плащанията по документите, да се посочва тип на платежен документ, който да не се извежда.

Складов софтуер

Разработен е нов вид на справките Наличност в текущия обект, Наличност във всички обекти, Ценоразпис, Складови операции, Документи, Документи подробно, Консигнации, Наличност към дата, Минимални количества, Стоки с изтичащ срок на годност, Анализ на дейността.

В справките Наличност в текущия обект, Ценоразпис, Складови операции, Документи, Документи подробно, Консигнации, Минимални количества, Стоки с изтичащ срок на годност, Рентабилност на стоките, Рентабилност на клиентите и Планиране на доставките е разработена възможност за добавяне на допълнителни колони, в зависимост от нуждите на потребителя.

В справките Наличност в текущия обект, Наличност във всички обекти, Ценоразпис, Складови операции, Документи, Документи подробно, Консигнации, Наличност към дата, Минимални количества, Стоки с изтичащ срок на годност, Рентабилност на стоките, Рентабилност на клиентите, Планиране на доставките и Месечна справка е разработена възможност за допълнителни филтри след извеждане.

В Месечна справка, Рентабилност на клиентите и Рентабилност на стоките е разработена възможност за графично извеждане на данните във вид на линейна, кръгова или колонна диаграма.

В Месечна справка е разработена възможност за извеждане на данните по обекти /складове/.

В документите Фактура продажба с партиди и Складова разписка с партиди е разработена възможност за автоматично изписване на партиди при избрана стока и въведено количество в документа.

Специализирани модули

Разработен е нов модул Управление на договори и автоматично фактуриране. Модулът позволява изготвяне и печат на договор, извеждане на справка за договорите и автоматично генериране на фактури, известия към фактури и проформа - фактури в pdf формат и разпращането им по e-mail на получателя.

Към модул Бюджетно счетоводство е разработена Справка за съответствие между параграфи и сметки.

Към модул Бюджетно счетоводство са добавени месечните отчети за бюджетните предприятия Отчет за извънбюджетните сметки и фондове, Справка за просрочените задължения, Справка за просрочените вземания, Справка за наличностите в края на периода.

Прехвърлете бизнеса си онлайн и спечелете повече клиенти с нашата платформа за онлайн магазин Плюс Минус.