Публикувано на: 2014-01-13

Софтуер за заплати

В Сервиз/Настройка на параметрите/ТРЗ са актуализирани размерите на МРЗ , Максималния и Минималния Осигурителен доход за 2014.

Внимание! В случай, че версията се инсталира в същата директория, в която е работено с Плюс Минус до момента, трябва ръчно да се променят размерите на МРЗ , Максималния и Минималния Осигурителен доход за 2014, след като се подадат данни за заплати и осигуровки за месец декември 2013 година. В случай, че версията се инсталира в нова директория и не са начислени заплатите за месец декември 2013 година, трябва размерите на МРЗ , Максим. и Минималния Осигурителен доход да се променят с актуалните за 2013 година. След като се подадат данни за заплати и осигуровки за месец декември 2013 година, посочените стойности трябва да се върнат отново към размерите, актуални за 2014 година.

В Сервиз/Настройка на параметрите/ТРЗ са актуализирани датите на официалните празници и отработваните дни за 2014 , съгласно Решение на МС от 13.11.2013.

Добавени са процентите за осигуровки за 2014 г.

Актуализирана е Справката за проверка на минималните осигурителни прагове, съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2014 г..

Актуализирана е Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2013г. (Таблици №1 и 2).

Актуализирана е Служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ.

В Документи/Парични обезщетения и помощи ДОО са добавени 2 нови декларации във връзка с чл. 53 а от КСО.

Актуализиран е списъкът с длъжности и наименования, включени в НКПД съгл. Заповед РД01- 979/21.12.13.

Реализирана е възможност за извеждане на Декларация Образец 6 само за маркираните служители.

Актуализирана е Декларация Образец 6, съгласно промените в Наредба Н-8 в сила от 01.01.2014 година.

Счетоводен софтуер

Актуализирана е Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО съгласно образец на НАП за отчетна година 2013.

Актуализирани са Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съставящи баланс , Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) и Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел съгласно образец на НСИ и НАП за отчетна година 2013.

Във връзка с механизма за обратно начисляване при доставките на отпадъци, зърнени и технически култури, в сила от 01.01.2014г. са добавени нови типове на сделки и основания за неначисляване на ДДС при издаване на фактури за продажба.

Във връзка с въвеждане на режим Касова отчетност на ДДС, в сила от 01.01.2014 г. са добавени нови отметки във фактурите за покупка и продажба - Фактура-касова отчетност, Дебитно известие-касова отчетност и Кредитно известие-касова отчетност.

Актуализирани са Справки и дискета за ДДС, съгласно измененинята в Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2014 г.

Безплатна програма за фактуриране - Безплатна професионална програма за издаване на фактури, проформа фактури и платежни документи. Лесно изпращане на email с натискане на един бутон. Експорт към счетоводен софтуер Плюс Минус.