Публикувано на: 2014-08-11

Софтуер за заплати Плюс Минус

Актуализиран е документ Дискета за трудови договори , във връзка с генериране на дискета за уведомлението по чл. 62, ал. 4 и за промяна на работодател по чл. 123 ал.1 от КТ, съгласно изисквания на НАП от 27.05.2014.

Актуализиран е списък с банкови сметки в Платежни нареждания и Параграфи НАП. Променени са сметките на НАП Силистра и са закрити банковите сметки на „Средни данъкоплатци и осигурители“ Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив.

Актуализирана е бланка на Приложение № 7 към чл. 8 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Нов образец на тримесечната справка към НСИ.

В тримесечната справка към НСИ е добавен бутон Настройка, чрез който се стартира екран за редакция на настройките в справката.

Добавен е документ Начисляване на бонуси. Стартира се от модул ТРЗ и ЛС, меню Операции. С помощта на документа се начисляват бонуси на персонала по предварително зададени критерии.

Добавени са две нови пера във връзка с начисляване на допълнителни възнаграждения чрез новата справка- Перо 136-ДМСПеро 137-ДМС минал месец.

Добавено ново перо за отразяване на болнични от предходен период- Перо 138-Сума болн. минал месец

Добавено ново перо в екран заплати Обезщетение по чл.331.

Добавено ново перо в екран заплати Изплатена сума по дебитни карти. За лицата, за които в област Допълнителни е отбелязано вид на плащане Безкасово перото автоматично се попълва със стойност равна на сумата за получаване. Това перо се извежда в отделна колона във ведомостта за заплати.

Счетоводен софтуер Плюс Минус

Разработена е нова справка Хронология на задължения на партньорите. Стартира се от меню Отчети/Хронология на задължения на партньорите.

CRM система Плюс Минус