Публикувано на: 2013-10-06

Софтуер за заплати

При генериране на декларации обр. 1 за маркираните /основни, коригиращи или заличаващи данни/ е добавена възможност за избор едновременно на всички служители в даден отдел, в избрани отдели или на всички служители във фирмата. Това става чрез включване отметката срещу съответния отдел или срещу ПЕРСОНАЛ.

Разработен е експорт на файл за превод на заплати по дебитни карти за бюджетни предприятия към Общинска банка. За целта в документ Файл за превод на заплати по дебитни карти, в падащото меню Формат е добавено Бюджетни предприятия.

Разработен е нов вид на документ Изравняване на работното време към Почасово заплащане.

В справка Фишове за заплати е добавена настройка за извеждане и печат в две или три колони.

В справка Фишове за заплати е добавена възможност за експорт на данните в Excel.

В УП-2 е разработена възможност за експорт на данните в PDF.

Разработена е нова справка Запори. Служи за запис и експорт на данни за запори на персонала.

Разработена е нова справка Изплатени суми по граждански договори подробно. Извежда информация за записаните суми на лицата по граждански договори и издадените документи по месеци.

Актуализирани са справките Трудови възнаграждения и Извънтрудови възнаграждения. Стартират се от меню Справки/Справки по нормативни изисквания на НАП и НОИ.

Съгласно нормативните изисквания на НАП е разработена нова справка Самоосигурявщи се. Стартира се от меню Справки/Справки по нормативни изисквания на НАП и НОИ/Самоосигуряващи се.

Счетоводен софтуер

Разработен е документ Опис на стоките и услугите, получени във връзка с правоприемство по чл. 10 ЗДДС с тип -ОПА и файл opisDDSPr7.xls.

Разработена е справка Оборотна ведомост за дейност, която позволява да се изведе синтетична оборотна ведомост за посочена дейност. Стартира се меню Отчети/Бюджетни отчети и от списъка със справки за бюджетните предприятия се избира Оборотна ведомост за дейност.

В документ Касова бележка е разработена възможност за продажба едновременно на стоки, услуги и др.

Разработен е документ Касови продажби във валута с тип КПВ и файл cashsalev7.xls.

Фактурирайте напълно безплатно с безплатна програма за фактуриране.