Публикувано на: 2013-02-06

Софтуер за заплати

Разработена е Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци . Документа се стартира от модул ТРЗ и ЛС, меню Документи.

Актуализиран е документ Сметка за изплатени суми.

Актуализиран е документ Служебна бележка за получените през годината доходи в съответствие с образците публикувани от НАП на Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ и Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ.

Актуализиран е Отчет за заетите лица, средства за работна заплата и други разходи за труд за 2013 година.

Актуализиран е документ Декларация образец 6 съгласно измененията в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Въведена е възможност за генериране на Декларации образец 1 и 6  при неначислени заплати. Това става на база Минимален осигурителен доход за професията,без ДОД, съгласно Указание на НАП изх. №200012/11.01.2013.

В Платежните  нареждания е въведена нова възможност за изключване на ДОД по чл.44 ал.4 и чл.43. ал.4 за текущия месец, както и за обединяване на ДОД на тримесечие, съгласно променените срокове за неговото внасяне  и деклариране.

Разработен е нов съкратен вариант на осчетоводяване на заплати, съгласно обединените кодове за вид плащане.

Счетоводен софтуер

Актуализиран е експорт към НАП на Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО съгласно образец на НАП за отчетна година 2012.

Актуализирана е Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ съгласно образец на НАП за отчетна година 2012.

Актуализирани са Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия и Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) съгласно образец на НСИ и НАП за отчетна година 2012.

Актуализирани са документите за изготвяне на Интрастат декларации, съгласно Комбинирана номенклатура за 2013 г. и Геономенклатура, в сила от 01.01.2013 г.

В документ Банкови операции е добавен шаблон Банково бордеро осигуровки съкратен вариант за осчетоводяване превод на осигуровки и данъци.

Софтуер за строителство Плюс Минус - всичко необходимо за ценообразуване, планиране и отчитане на строителни обекти.