Публикувано на: 2014-03-04

Софтуер за заплати

Актуализирани са кодове за плащане и списък с банкови сметки в Платежни нареждания и Параграфи НАП.

Счетоводен софтуер

Актуализиран е Експорт към НАП на Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.

Актуализирани са документите за изготвяне на Интрастат декларации, съгласно Комбинирана номенклатура за 2014 г., в сила от 01.01.2014г.

Актуализирани са Месечни отчети на бюджетните предприятия.

Безплатна програма за фактуриране

В Сервиз/Настройка на параметрите/Документи и отчети е добавена настройка Въвеждане на стоки в документ без затваряне на екрана за избор.