Публикувано на: 2013-05-01

Софтуер за заплати

Съгласно измененията в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, в сила от 01.05.2013 са актуализирани бланките на приложенията, които се стартират от меню Документи/Парични обезщетения и помощи от ДОО, бланката на Придружителното писмо и документ Опис парични обезщетения, където вече се изисква попълване на информация за работното време по провоотношението на лицето за месеца в часове.

Добавена е възможност при добавяне на нов служител да се копират данните от вече съществуващите му картон, отсъствия и начисления. За целта се избира от менюто Операции/Клониране на служител.

В картона на персонала, в Основни е добавена възможност за избор на I или II категория труд за вид социално осигурен 16.

Разработена е възможност за обединяване на издадените документи по ЕГН. Опцията се използва когато едно и също лице е въвеждано на няколко катона и при издаване на договори, заповеди и други документи са използвани различните имена. За целта се избира от менюто Операции/Служебни/Преиндексиране и проверка номерата на документи.

В Справка за изплатени доходи на физически лица по чл.73 от ЗДДФЛ е добавена възможност при извеждане на данните от сметки за изплатени суми да се отделя наема.

Добавена е възможност за експорт в PDF на Фишове за заплати.

Добавена е възможност за експорт в PDF на справка Отсъствия по азбучен ред.

Добавена е възможност за експорт в PDF на Рекапитулация отсъствия.

Добавено е поле Без вид осигурен в справка Разходи на работодателя за труд.

Добавена е възможност за извеждане на информация за полагаем и използван отпуск във Фишове за заплати. За целта преди да се изведе справката трябва да се включи отметка Извеждане данни за полагаем отпуск.