Плюс Минус с всички нормативни промени към 01.05.2012

Публикувано на: 2012-04-27

I. МОДУЛ ТРЗ и ЛС

Актуализирани са документи и справки в модул ТРЗ и ЛС съгласно промените в ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 300 ОТ 10 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НОВ РАЗМЕР НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА СТРАНАТА в сила от 01.05.2012 г., публикувано в ДВ бр. 91 от 18.11.2011 г. в размер на 290 лв.

II. МОДУЛ СЧЕТОВОДСТВО

Разработен е нов вид на документ Сметкоплан и нова възможност за зареждане начални обороти за синтетичните сметки с техните кореспондиращи.

Разработен е нов вид на документ Преизчисляване на количества и средни цени. Стартира се от меню Операции/Служебни/Преизчисляване на количества и средни цени.

Разработена е нова справка Плащания на стоки и услуги за период, която извежда информация за платените стоки и/или услуги към зададен период. Стартира се от меню Отчети/Плащания на стоки и услуги за период.

III. МОДУЛ СКЛАД

Разработен е нов вид на документ Преизчисляване на количества и средни цени. Стартира се от меню Операции/Служебни/Преизчисляване на количества и средни цени.

Разработена е нова справка Плащания на стоки и услуги за период, която извежда информация за платените стоки и/или услуги към зададен период. Стартира се от меню Справки/Плащания на стоки и услуги за период.