Публикувано на: 2012-03-31

Софтуер за заплати Плюс Минус

-  Съгласно промените в НИИПОПДОО и Спецификация****та на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ, в сила от 01.04.2012 г., е актуализиран документът  Опис парични обезщетения (ОТС), който се стартира от меню Документи/Опис парични обезщетения, или автоматично след запис на отсъствие.

За целите на коректното представяне на данни от придружителните писма и описите за изплащане на паричните обезщетения от ДОО, преди да преминете към попълването на документ ОТС в програмата, молим да се запознаете с помощната информация към него и указанията да попълване на Приложение 15!

- Съгласно промените в НИИПОПДОО и Спецификация на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ, в сила от 01.04.2012 г., е актуализиран документ Дискета обезщетения от ДОО. Стартира се от меню Операции /Дискета обезщетения от ДОО.

- Актуализирани са формулярите и образците за временна неработоспособност и майчинство, съгласно промените в НИИПОПДОО, в сила от 01.04.2012 г. Формулярите се стартират от меню Документи/Парични обезщетения и помощи от ДОО.

- Актуализирана е Справка за изплатени доходи на физически лица, съгласно изискванията на НАП за формата и реда за създаване и предаване на файлове, съдържащи данни за Справка за изплатени доходи на физически лица по чл.73 от ЗДДФЛ. Стартира се от меню Справки/Справки, изготвяни в края на отчетния период или тримесечие.

Счетоводен софтуер Плюс Минус

- Актуализиран е записа на дневници и декларации за ДДС, съобразно промените в програмния продукт на НАП (под Windows) за генериране на отчетни регистри по ДДС, справка–декларация по ЗДДС и VIES декларация.

- Разработен е нов вид на документ Инвентаризационен опис. Стартира се от екран Документи/Типови операции. Документа няма тип, а името на файла е invopis.pm.

- Разработен е нов вид на Финансов анализ. Стартира се от меню Отчети/Финансов анализ.

Складов софтуер Плюс Минус

- Разработен е нов вид на документ Инвентаризационен опис. Стартира се чрез избор на меню Документи/Складови/Инвентаризационен опис или от меню Справки/Инвентаризационен опис.

Можете да издавате фактури, проформа фактури, платежни нареждания и касови ордери на български и английски език, напълно безплатно с безплатна програма за фактуриране Плюс Минус.