Публикувано на: 2013-01-02

Софтуер за заплати Плюс Минус

Добавени са процентите за осигуровки за 2013 г.

Справката за проверка на минималните осигурителни прагове е преработена, съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2013 г.

Актуализиран е документ Декларация образец 6 съгласно измененията в Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

Актуализиран е документ Дискета за обезщетения ДОО съгласно спецификация на файловете с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО.

Актуализирана е Справка за изплатени доходи на физически лица по чл.73 от ЗДДФЛ. Стартира се от меню Справки/Справки, изготвяни в края на отчетния период или тримесечие.

Във връзка с промените в кодовете за вид плащане и банковите сметки на НАП, в сила от 01.01.2013 година са актуализирани документ Платежни нареждания и справка Параграфи НАП.

Актуализирана е Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2012 г. (Таблици №1 и 2).

Актуализиран е списък с длъжности, съгласно Заповед № РД01-1002/19.12.12 г. на министъра на труда и социалната политика от 1 януари 2013 г.

Счетоводен софтуер Плюс Минус

Актуализирана е Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО съгласно образец на НАП за отчетна година 2012.

В документите Фактура продажба, Фактура продажба с ТО и Фактура продажба - двуезична е актуализиран текста, който се извежда при включена отметка Данъкът е изискуем от получателя. Промяната е съгласно измененията в чл. 114 от ЗДДС в ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.

В списъкът с основания за нулева ставка или неначисляване на ДДС към фактурите за продажба са добавени следните: Режим на облагане на маржа – туристически услуги /чл. 86, ал.1 ППЗДДС/, Чл.143 от ЗДДС. Режим на облагане на маржа - стоки втора употреба, Чл.143 от ЗДДС. Режим на облагане на маржа - произведения на изкуството. Чл.143 от ЗДДС. Режим на облагане на маржа - предмети за колекции и антикварни предмети. Промяната е съгласно измененията в чл. 142 и 148 от ЗДДС в ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.

В документ Протокол по чл. 117 е разработена възможност за корекция и начисляване на ДДС, съгласно чл. 56а, ал.1 и 2 от ППЗДДС.

В справките Счетоводен амортизационен план, Данъчен амортизационен план, Амортизационен план, Сравнение м/у счетоводни и данъчни амортизации, Начислени амортизации, Комбинирана справка, Данъчни амортизации по години, Инвентаризационен опис, Инвентарна книга и Отписани активи е разработена възможност за експорт в PDF формат.

В справката Задължения на партньорите е актуализиран текста при печат на писма за потвърждение.

Научете повече и за CRM система Плюс Минус