Публикувано на: 2018-02-20

Версията с нормативни промени към 20.02.2018г. е достъпна за изтегляне, за клиенти със заплатен абонамент или обновление към месец Януари на 2018 г.

Препоръчително е версията да се инсталира в директорията,  в която е работено с Плюс Минус до момента. Преди да започне инсталацията на програмата е необходимо всички инсталирани преди това версии на Плюс Минус да бъдат затворени, вкючително и справки експортирани в Excel.

Ако е регистрирана първоначалната актуализация за 2018г., версията от 20.02.2018 няма да изисква допълнителна регистрация.

По-важните промени във версиите от 2018г.:

ТРЗ и личен състав Плюс Минус

Добавен е нов вид осигурено лице: 99 - за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България съгласно последните промени в Наредба Н-8**.** Този вид осигурен следва да използва в месеците, в които има несъответствие между работните дни или продължителността на работното време в България и тези в приемащата държава.

Във връзка със създаденият нов чл. 9а от Наредба за работното време, почивките и отпуските в екран Ставки е добавена отметка Без преизчисляване на нощен към дневен труд за смени под 4 часа. Когато се маркира отметката за смени под 4 часа нощният труд не се преизчислява към дневен.

Добавени са процентите за осигуровки за 2018 г.

Актуализирана е Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци, съгласно образец на НАП.

Актуализирана е Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ, съгласно образец на НАП.

Актуализирана е Справката за проверка на минималните осигурителни прагове, съгласно Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2018 г.

Актуализиран е документ Справката за окончателния размер на осигурителния доход за 2018г. (Таблици №1 и 2).

Актуализиран е класификатора на професиите и длъжностите, съгласно Приложение 1 и Приложение 2 от Заповед РД01-1015 от 21.12.2017 на Министерство на труда и социалната политика.

Актуализирана е Справката за статистика за четвъртото тримесечие, в съответствие с бланката публикувана от НСИ.

Актуализирана е Справката за статистика - годишна, в съответствие с бланката публикувана от НСИ.

Счетоводен софтуер

Актуализиран е Експорта към НАП на Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за отчетна година 2017.

Актуализиран е документ Протокол за корекция по чл. 79, 79а и 79б от ЗДДС, съгласно промени в Закона за данъка върху добавената стойност, в сила от 01.01.2018 г. Отпадат основания за корекция Корекция по чл. 66, ал. 7, т.1 от ППЗДДС, във връзка с чл. 79, ал.5, т.1 от ЗДДС и Корекция по чл. 66, ал. 7, т.2 от ППЗДДС, във връзка с чл. 79, ал.5, т.2 от ЗДДС и се добавят Корекция на ползван ДК по чл. 79, ал.6, т.1 от ЗДДС и Корекция на ползван ДК по чл. 79, ал.6, т.2 от ЗДДС.

Актуализиран е Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, съгласно образец на НСИ и НАП за отчетна година 2017.

Актуализиран е Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел, съгласно образец на НСИ и НАП за отчетна година 2017.

Актуализиран е Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс, съгласно образец на НСИ и НАП за отчетна година 2017.

Актуализирана е Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, съгласно образец на НАП за отчетна година 2017.

Актуализирана е Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, съгласно образец на НАП за отчетна година 2017.

Актуализирани са документите за изготвяне на Интрастат декларации, съгласно Комбинирана номенклатура за 2018 г.

Актуализирана е ДДС ставката на услугите за интернет достъп в Унгария, в сила от 01.01.2018 година в документи Касови продажби MOSS и Фактура продажба двуезична MOSS.