Публикувано на: 2017-01-13

ТРЗ и личен състав Плюс Минус

Обновени са минималните осигурителни прагове в Справката за проверка на минималните осигурителни прагове, съгласно Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2017 г.

Актуализирана е минималната работна заплата460 лв. съгласно Постановление № 372 от 22 декември 2016 г.

Променени са процентите за осигуровки за 2017г. – съгл. Закона за бюджета на ДОО за 2017 г. /променени проценти за фонд ТЗПБ и фонд Пенсии/.

Сумата на социалните разходи се включва в осигурителния доход (перо ОД във фиша) – съгласно промените в КСО.

Променени са официалните празници и почивните дни – съгл. промените в Кодекса на труда.

Съгл. Заповед РД01-919/28.12.2016 на Министъра на ТСП е обновен Списъкът с длъжности и наименования, включени в НКПД.

Актуализирана е Справката за статистика за четвъртото тримесечие, в съответствие с бланката публикувана от НСИ.

Актуализирана е Справката за статистика - годишна, в съответствие с бланката публикувана от НСИ.

Актуализиран е документ Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2016г. (Таблици №1 и 2).

Счетоводен софтуер

Актуализирани са документите за изготвяне на Интрастат декларации, съгласно Комбинирана номенклатура за 2017г., в сила от 01.01.2017 г.

Актуализирани са годишните отчети – Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия; Годишен отчет за дейността на предприятията с нестопанска цел; Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия – съгласно образците на НСИ и НАП за отчетна година 2016.

Обновени са годишните декларации – Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО; Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ – съгласно образците на НАП за отчетна година 2016.

Актуализирани са ставките за ДДС на Унгария и Румъния, в сила от 01.01.2017 година в документи Касови продажби MOSS и Фактура продажба двуезична MOSS.