Публикувано на: 2019-01-30

Уважаеми клиенти!

Във връзка с промените в Наредба № Н 8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, обнародвани в Държавен вестник бр. 9 от 29.01.2019г. предоставяме версия със съответните промени:

ТРЗ и личен състав Плюс Минус

Актуализирана е Декларация обр. № 1 съобразно публикуваната в сайта на НАП Структура и формат на файловете за подаване на данни в електронен вид за Декларация обр.1 „Данни за осигуреното лице“, файлът е с наименование EMPL2019.TXT. Създава се нова т. 16.5 - дни в неплатен отпуск, зачетени за осигурителен стаж. В тази точка в две позиции ще се попълват дните в неплатен отпуск, които се зачита за осигурителен стаж (до 30 работни дни за една календарна година), като не се включват в дните, посочени в т. 16.4 от декларацията. Променят се наименованията на т. 16.2 и т. 16.3 на: „дни във временна неработоспособност и/или дни с право на обезщетение по чл. 53в от КСО“, и съответно „дни за отглеждане на дете”. Отпадат полетата на т. 32 - лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и т. 33 - лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки “Живот”.

Актуализирана е Декларация обр. № 6

Актуализиран е протокола към декларация обр. № 1 и декларация обр. № 6

Счетоводен софтуер

Актуализирани са документите за изготвяне на Интрастат декларации, съгласно Комбинирана номенклатура за 2019 г.

Версията е достъпна за изтегляне, за клиенти със заплатен абонамент към месец Януари 2019 г.

Препоръчително е версията да се инсталира в директорията, в която е работено с Плюс Минус до момента. Преди да започне инсталацията на програмата е необходимо всички инсталирани преди това версии на Плюс Минус да бъдат затворени, включително и справки експортирани в Excel.

Ако е регистрирана първоначалната актуализация за 2019г., версията от 30.01.2019 няма да изисква допълнителна регистрация.