Публикувано на: 2011-06-27

Във връзка с приетата промяна в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО), в сила от 01.07.2011 г., предстои публикване на нова версия на ERP система Плюс Минус. Направените промени са в съответствие и с новите спецификации на входните файлове с данни от придружителните писма и описите за изплащане на парични обезщетения от ДОО в НОИ.

За потребителите на софтуер за заплати Плюс Минус, които са въвели болнични листи преди да получат промените, при извеждане на дискетата за болничните от меню Операции/Дискета обезщетения ДОО, е предвидена отметка Автоматична замяна на поле “да се яви на работа на” с “в отпуск до”. При маркиране, всички записани със стария вид документи Опис парични обезщетения, в които вместо полето „в отпуск до“ е било „да се яви на работа на“, ще се изведат в Приложение № 9 Описа на документите по чл. 3 - 5 и чл. 14 от Наредбата, с правилната дата в поле „в отпуск до“ – последния календарен ден на болничния. За да се използва тази опция обаче, задължително в Описа на парични обезщетения за болничния, трябва да е било избрано приложение с код 18. В противен случай, е нужно повторно да отворите описа с тип ОТС от меню Справки/Личен състав/Издадени документи и да го презапишете.

Според указанията на НОИ, представяните болнични листове /стара или нова бланка/, след 30.06.2011 г. задължително трябва да бъдат придружени с Приложение №15 към чл. 3, ал. 1 от НИИПОПДОО „Декларация от осигурителя/ самоосигуряващия се относно правото на парично обезщетение“ - код 18 от Номенклатурата с приложенията към болнични листове. Това приложение се стартира посредством бутон [Приложение 15] от екрана на документа Опис парични обещетения (ОТС). При записан вече опис, той трябва да се отвори повторно, след което този бутон може да се избере. Като датата в полето “в отпуск до …” за документите ОТС, записани със стария вид, автоматично се извежда последния календарен ден на болничния и не е нужна промяна на датата.

Следва да се отбележи, че независимо от перида, за който се отнасят подаваните файлове с данни, ако те се подават в НОИ след от 01.07.2011 г., задължително трябва да съответстват на приетите изменения.