Публикувано на: 2011-06-30

Софтуер за заплати

 • Съгл. промените в НИИПОПДОО в Д.в. бр. 14 от 15.02.2011 г. и в сила от 01.07.2011 г., е актуализирано Приложение № 9 - Опис на документите по чл. 3 - 5 и чл. 14 от Наредбата и е направено ново Приложение № 15. Последното се стартира след запис на документ Опис парични обезщетения (ОТС), в който към списъка с приложения е добавен код 18 Декларация от осигурителя/самоосигурявщия се относно правото на парично обезщетение. Информация за последователността на работа и начина на попълване може да намерите както в помощта към документите, така и в публикуваното от НОИ указание с изх. № 91-01-141/08.06.2011 г.
 • В картона на лицата - екран Персонал, са добавени две нови полета:

- поле Пореден номер дейност (ПНОИД) към екран Персонал/Трудов договор. Избраният номер в него, се записва в показател 12.3. “Пореден номер на основната иконом. дейност на осигурителя” на Декларация образец 1. Използва се в случаите, когато за един и същи осигурител за различните лица следва да се подава различен номер на основната дейност, напр. медицинските заведения. Изискването е съгл. промяната в Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО, обнародвано в ДВ, бр. 32 от 19.04.2011 г. и в сила от 01.04.2011 г.

- поле Законоустановено раб.време към екран Персонал/Основни. Използва се в случаите, когато длъжността на лицето има законоустановено работно време по-малко от 8 часа. Това поле влияе върху изчисляването на трудовия и осигурителния стаж, както и при извеждане на удостоверенията УП-2 и УП-3.

 • Съгл. заповед № РД 01-529/30.06.2011 г. на министъра на труда и социалната политика, в сила от 01.07.2011 г., e aктуализиран списъкът с длъжностите от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), 2011 г.
 • В приложенията към наредбата за болничните (НИИПОПДОО), които се стартират от меню Документи/Парични обезщетения и помощи от ДОО, е добавен бутон Експорт.
 • В меню Операции/Непълна работна седмица, когато в справката участват лица, назначени или уволнени през месеца, отсъствията на код 37 Нераб.дни намалено раб.време се записват спрямо датата на постъпване/напускане в картона. Т.е. за дните, в които лицето не е било на работа, не се записват отсъствия.
 • Към документите Доход болничен, Удостоверение и Служебна бележка ДОД, справките Изплатени суми по избрани пера, Изплатени суми през годината по пера и Изплатени суми през годината по месеци, е добавена отметка Обединяване информация за избраното ЕГН. При включена, обединява изведените данни от различни картони с еднакви ЕГН/ЛНЧ в тях.
 • Променен е документът, с който се осчетоводяват заплатите и аванса. За да могат да се отварят в счетоводния модул записаните с предишни версии документи, името на файла в екран Документи трябва да се смени от Zaplati.xls на accountingSalaries.pm.
 • В Операции/Служебни/Трз/Промяна на стаж е добавена отметка Извеждане на напусналите. По-подразбиране е включена, като целта е лицата с дата на напускане в картона да не се извеждат.

Счетоводен софтуер

 • Разработена е възможност оборотните ведомости Синтетична, Аналитична, За сметка и За аналитичност да се извеждат на английски език. За целта, преди да се изведе съответната справка, от падащото меню Език се избира Български или English.
 • В Аналитична оборотна ведомост е добавена настройка за обобщаване на изведените данни по различните нива на влагане в Аналитични признаци и за извеждане на сумите по тези нива. Възможностите са реализирани чрез избор от падащите менюта Обобщаване на: и Суми по групи на:.
 • В Хронологична оборотна ведомост За сметка и Хронологична оборотна ведомост За аналитичност (меню Отчети/Хронологични ведомости/Подробна/За сметка и съответно За аналитичност) е добавена възможност данните, които се експортират в Excel, да се променят, при което резултатните суми се преизчисляват. Например, ако след извеждане и експортиране на Хронологична ведомост/Подробна/За сметка, променим дебитния оборот за конкретна операция, то салдото след операцията, общата сума на дебитния оборот и крайното салдо по справката, ще бъдат автоматично преизчислени.
 • Справките Баланс, ОПП, ОПР и ОСК, които се стартират от меню Отчети/Финансови отчети могат да се експортират в Excel. За целта, след като се изведе съответната справка, трябва да бъде избран бутон Експорт.
 • За целите на анулиране на фактури за покупка и/или продажба в следващ месец, в документите Фактура покупка, Фактура покупка с ТО, Фактура продажба, Фактура продажба с ТО е добавен бутон Анулиране - безплатна програма за фактуриране. За да се анулира фактура, трябва да се отвори повторно от екран Осчетоводени документи, да се въведе месеца на постъпване на документа в дневниците по ДДС и да се избере бутон Анулиране.
 • В екрана с параметри на фирмата е добавено поле Вид рег.ДДС:. В случай, че фирмата е нерегистрирано по ЗДДС лице или регистрирано на основание чл. 97а, 99 и 100, ал. 2 от ЗДДС, чрез двукратно щракване в полето се избира вида регистрация. При страртиране на продажна фактура, за нерегистрираното лице ще е избран Вид на сделката - Нерегистрирано лице, няма да се начислява ДДС и като Основание за неначисляване на данъка ще бъде избрано Нерегистрирано лице - чл. 113, ал. 9 от ЗДДС, а при страртиране на продажна фактура за регистрирано лице на основание чл. 97а, 99 или 100, ал. 2 от ЗДДС, ще е избран Вид на сделката - чл. 113(9) от ЗДДС, също няма да се начислява ДДС и като Основание за неначисляване на данъка ще бъде избрано чл. 113, ал. 9 от ЗДДС във връзка със съответния член на регистрация. Отметката “Влиза в дневниците по ЗДДС” е изключена. Важно! В случай, че се документира доставка по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на друга страна членка, трябва да се избере Вид на сделката чл.21(2) с м. на и/е др. стр. от ЕС, Основание за неначисляване на данъка - чл. 21, ал. 2 от ЗДДС и да се включи отметка “Влиза в дневниците по ЗДДС”.
 • Разработена е документ Обвързване на платежни документи. Използва се за обвързване на платежните документи с типове –ББ, +ББ, –БВ, +БВ, ПКО, ПКОВ, РКО, РКОВ, АО, АОВ и добавяне на нови връзки към вече свързани документи. Документа се стартира от меню Операции/Обвързване на платежни документи.
 • В екран Сметкоплан (стратира се от Операции/Сметкоплан) е добавена възможност за зареждане на начално салдо по документи за сметка. За целта в страница Салда по аналитични признаци е добавен нов бутон Салда по аналитични признаци, който отваря нов екран за задаване на документи, формиращи началното салдо.
 • В справката Задължения на партньорите (стратира се от Отчети/Задължения на партньорите) е добавен бутон Разпечатай писма за потвърждение, във връзка с потвърждение на разчетите.

Складов софтуер

Разработена е документ Обвързване на платежни документи. Използва се за обвързване на платежните документи с типове –ББ, +ББ, –БВ, +БВ, ПКО, ПКОВ, РКО, РКОВ, АО, АОВ и добавяне на нови връзки към вече свързани документи. Документа се стартира от меню Операции/Обвързване на платежни документи.