Публикувано на: 2011-05-02

Новото във версия 6.999.6

ОБЩИ

 • Променен е екрана Параметри на фирмата – добавени са нови параметри, и е направено разделение на Основни, Допълнителни и по ЗАДС.

Софтуер за заплати

 • Актуализирана е справката за проверка на минималния осигурителен доход - съгласно промяна в ДВ, бр. 32 от 19.04.2011г.
 • Направена е настройка на всички документи и справки в програмата за работа с Internet Explorer 9.
 • Ведомост за заплати, Рекапитулация вертикална и хоризонтална, фишове за печат могат да се извеждат на английски език.
 • Добавени са документи за проведен инструктаж по безопасност и здраве при работа на персонала – Заповед, Служебна бележка и Протокол.
 • Платежните нареждения за самоосигуряващи се – могат да се попълват по БУЛСТАТ на фирмата.
 • Променена е справката за годишно изравняване на данъка по ЗДДФЛ.
 • Промени в документа за Масово начисляване на суми по избрано перо.
 • Актуализирана е справката по чл.73 от ЗДДФЛ

Счетоводен софтуер

 • Променен е вида на документа за изписване на дълготрайните активи.
 • Хронологичните ведомости – обобщена и подробна  са с променен вид и функционалност – в Хронологична Аналитична е добавена колона средна цена – по която е станало изписването в документа и актуална средна цена, изчислена по формулата за средна цена.
 • В Аналитична оборотна ведомост е добавена възможност за извеждане на средна цена към информацията за крайното състояние на отчетния период.
 • Оборотна ведомост за сметка – добавена колона средна цена.
 • Нов е вида на Автоматичното приключване на сметки.
 • Валутни разлики – нов и много по-функционален документ.
 • Нов вид на справката – Отчет по журнала на операциите – с нови възможности за филтриране.
 • Във фактура Продажба – е направена въжможност за сделки облагаеми едновременно с 20% ДДС и 7/9% ДДС - безплатна програма за фактуриране.
 • Във фактури покупка  и покупка с ТО и продажба и продажба с ТО е добавен нов ред за осчетоводяване на Дългатрайни активи.

Складов софтуер

 • Нов вид на екрана за Приключване на склад.