Публикувано на: 2011-03-07

Софтуер за заплати

  • НОВО! Актуализирани са образците на приложения №3, 4 и 8 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, влизащи в сила от 19.02.2011г. Съдържанието на приложения №3 и №4 към чл.5 от Наредбата е приведено в съответствие с измененията в Кодекса за социално осигуряване, променен е и образецът на Придружителното писмо.

Счетоводен софтуер

  • Актуализирани са документи Фактура покупка и Фактура продажба , съгласно промяната в чл. 66, ал. 2 от ЗДДС в сила от 01.04.2011г. Когато по - ранната дата от Дата на документа и Дата на възникване на данъчното събитие е преди 01.04.2011г., при избор на отметка 7/9% в покупна фактура, или избор на тип на сделката ОД 7/9% в продажна фактура данъчната ставка е 7%, в противен случай, ставката е 9% - безплатна програма за фактуриране Плюс Минус.

  • В справка Обороти между аналитичности е добавена възможност за избор на група аналитични признаци. Това става чрез избор на бутон Избор на група АП.