Публикувано на: 2011-03-07

Софтуер за заплати

  • Актуализиран е експорта на Декларация образец 1, като е съобразен с промяната в структурата и формата на файла за подаване на данни в електронен вид по Декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице”, утвърдени със Заповед ЗЦУ 157/07.01.2011 г. на изпълнителния директор на НАП. Промяната е в съответствие с обнародваната в Д.в. бр.6 от 18.01.2011 г. Наредба № Н-8 от 29 Декември 2005 Г.
  • За лицата вид осигурен 92 Морски лица е предвидено в картона - екран Персонал/Основни, да се избира категория труд, спрямо която автоматично се попълват процентите във фиша от екран Заплати.

Счетоводен софтуер

  • Актуализирани са номеклатурите за Условия на доставка и Вид на сделка в Интрастат протокол пристигания/изпращания. В случай, че се записва Протокол пристигане / изпращане с дата на документа след 01.01.2011 година, при избор на Вид сделка и Условия на доставка се извеждат актуалните номенклатури. За 2011 г. отпада задължението за деклариране на статистическа процедура. ВАЖНО! Преди да се пристъпи към изготвяне на Интрастат декларации, е необходимо да се провери параметъра ТАРКОД на стоките.
  • Актуализирани са Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия и Годишен отчет за деността на нефинансовите предприятия, несъставящи баланс (ЕТ) за 2010 година, съгласно Заповед РД 07-885/06.12.2010 г. за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).
  • Актуализирани са Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО и Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Тъй като в декларациите се извеждат автоматично разходите за счетоводни и данъчни амортизации, както и тези, свързани с провизирането и използването на компенсируемите отпуски, има определена последователност на работа. Начинът на работа е подробно описан в меню Помощ/Съдържание точка Приключване от Счетоводство.
  • НОВО! Нов вид на картона на Дълготрайните активи (меню Операции/Дълготрайни активи/Картон ДА).
  • НОВО! Ускорено е извеждането на справките, свързани с дълготрайните активи (меню Отчети/Дълготрайни активи).