Публикувано на: 2011-03-07

Софтуер за заплати

· Във връзка с промените в картона (екран Персонал), процентите за осигурителните вноски и данък, дължими от лицата и/или работодателя, в екран Заплати, се определят от избрания вид осигурен и категория труд. Процентът за фонд Пенсии за сметка на работодателя, вече не се задава в картона, а се извежда в екран Заплати спрямо избраната годината. Това улеснява обработката на заплати в минали години. Тази опция ще бъде достъпна за 2010 и следващите години.

· Подобрена е функционалнистта на картона - екран Персонал. За самоосигуряващите се лица и земеделските производители, при включена отметка „ОЗМ (самоос.)“ в Екран Персонал/Допълнителни, автоматично излиза процент на перото за Общо заболяване и майчинство в екран Заплати. Добавена е възможност за прикачане на смнимка към всеки един картон.

· Променен е вида и начина на извеждане на Платежни нареждания за плащане от/към бюджета. Те могат да бъдат стартирани от от Бутон**[**Пл.Нар.] в екран Заплати, меню Операции/Платежни нар-я за соц. и здр. осигуровки или меню Справки/Дължими осигуровки/Параграфи НАП. В първите два варианта автоматично се стартират платежните за заплати, аванс или самоосигуряващи се, а в последния – след настройване на справката Параграфи НАП и избор на бутона за извеждане. По този начин е възможно извеждането на платежните нареждания по отдели, което улеснява потребителя, когато се правят корекции по заплати за минал месец.

· Променен е вида и е ускорено извеждането на справките в модул ТРЗ и ЛС. Към справката, която се стартира от меню Справки/Начислени възнаграждения на персонала/Изплатени суми по избрани пера е добавена възможност за извеждане на справката по отдели, което прави възможно засичането й с останалите справки, извеждани по отдели (рекапитулации, параграфи НАП).

· Променен е образеца на служебната бележка по чл. 45 ал.4 ЗДДФЛ

· Добавен е нов вид осигурен 93-Специализанти по договор за обучение. Дохода им се изплаща със сметка за изплатени суми.

· Актуализиран е образеца на сметката за изплатени суми. Добавена е отметка „Наем“ във връзка с промяната в ЗДДФЛ, относно изплащането на доходи за наем и удържане на данък от платеца.