Публикувано на: 2012-01-03

Софтуер за заплати

 • Добавени са процентите за осигуровки за 2012г.;
 • Актуализирани са кодовете за вид плащане в сила от 01.01.2012;
 • Актуализирана е справката за минималния осигурителен доход по групи професии съгласно Приложение 1 от Закон за бюджета на ДОО;
 • Направен е нов образец на сметката за изплатени суми и служебната бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за 2012 г.;
 • Нов образец на тримесечната справка към НСИ;
 • Актуализиран е Национален класификатор на професиите и длъжностите в сила от 01.01.2012;
 • Актуализиран е експорта на Декларация образец 1, като е съобразен с промяната в структурата и формата на файла за подаване на данни в електронен вид по Декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице“;
 • Актуализиран е образеца на Служебната бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДФЛ.

Важно - Преди да се започне работа с модул Заплати е необходимо в параметри на фирмата да се актуализират ПНОИД и НКИД ТЗПБ в съответствие с Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на ДОО за 2012 г.

Счетоводен софтуер

 • Нов вид на Автоматичното приключване на сметки;
 • Добавена е нова възможност – след извеждането на справката и двойно щракане върху избрана сума, се стартира Отчет по журнала на операциите, където можем да проверим всички счетоводни записи в които е участвала сметката, която приключваме и да видим от кои записи е сформирано дадено салдо. Справката позволява и ръчно коригиране на суми;
 • В Отчети/Приключване на счетоводната година са събрани всички операции, проверки и отчети, които трябва да бъдат направени в края на отчетния период;
 • Нова справка – Проверка на счетоводните операции. Служи за проверка на правилното използване на синтетичните и аналитичните сметки и лесно и бързо откриване и коригиране на допуснати грешки. Освен зададените в програмата контировки има възможност и за ръчно добавяне на такива. Стартира се от меню Операции;
 • Добавена е нова възможност в Оборотна ведомост синтетична, след извеждането на ведомостта, при двойно кликване с мишката върху шифъра на дадена сметка, се извежда меню от което може да се стартират – Аналитична оборотна ведомост, Оборотна ведомост за сметка и Отчет по журнала на операциите;
 • В Оборотна ведомост аналитична е добавена възможност за сравнение на справката с оборотна ведомост синтетична и неплатени документи, чрез бутон Проверки;
 • Нова възможност в справка Печат Осчетоводени документи – масово плащане на документи с банково бордеро. След стартиране на справката, избор на тип документ и отметки само неплатените и плащане по документи се натиска бутон Изведи. На екран се извеждат всички неплатени документи от посочения тип, както и чек бокс в който се отбелязват документите, които ще се плащат. С бутон Плащане се отваря попълнено банковото бордеро, което трябва да запишем;
 • Разработени са Годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2011 г. и Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2011 г. . Стартират се от меню Отчети/Годишни декларации. - Разработен е нов документ за Проверка на плащанията. Стартира се от меню Операции.

Важно за Интрастат - Преди да се пристъпи към изготвяне на Интрастат декларации, е необходимо да се провери параметъра ТАРКОД на стоките.

софтуер за магазин - автоматизира продажбите в магазини и търговски обекти.