Публикувано на: 2012-02-21

Счетоводен софтуер

- Разработена е възможност за автоматично подаване в Портала за Е-услуги  на НАП на Годишна****та данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2011 г**.** За целта се избира бутон Експорт НАП.

- Актуализирани са фактурите и отчетните регистри във връзка с промяна в Правилника за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност в сила от 21.02.2012 г.

- Актуализиран е Сборн****ия  отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване , който се стартира се от меню Отчети/Бюджетни отчети.

- В Аналитична оборотна ведомост е добавен бутон Покажи редовете без оборот. След като се изведе справката от меню Отчети/Оборотни ведомости/Аналитична и се избере въпросния бутон, на екран се извеждат само данните за избраните аналитични признаци, за които липсват обороти за отчетния период.

- В справка Издадени документи е добавена възможност за настройка да се извеждат допълнителни колони.

- В справка Печат Осчетоводени документи е направена възможност за избор на няколко типа документи, за които тя да бъде изведена.

II.  МОДУЛ СКЛАД

- В Комбинирана справка е добавена отметка Извеждане по дати. При избор на настройката, данните се извеждат в хронологичен ред. Стартира се от меню Справки/Анализ на дейността/Комбинирана справка.

- В Движение на всички стоки е добавена отметка Извеждане на счетоводни данни . Опцията  е полезна  при  сравняване  на информация  между модул Склад и модул Счетоводство.